/   Svátek má:
 

REÁLNÝ SIONISMUS A DUCHOVNÍ SIONISMUS ANEB NEUVĚŘITELNÁ HLOUPOST PANA JANA SKÁCELA

autor: Michal Bartovič

Tisková konference Národní demokracie

https://www.youtube.com/watch?v=WjldiE_PKb0

Na této tiskové konferenci Národní demokracie došlo k neuvěřitelně hloupému výroku, kterého se dopustil pan Jan Skácel. Reagoval na slovenského řečníka Mariána Magáta, který na demonstraci 8. srpna 2015 na Staroměstském náměstí (https://www.youtube.com/watch?v=bP9WlYPy-xY) měl podle slov p. Skácela prohlásit, že česká a slovenská vláda jsou agenty sionismu. Toto p. Skácel označil za nesmysl slovy: „…protože jestli on prohlásil, že česká a slovenská vláda jsou agenty sionismu, tak řekl ten řečník neuvěřitelnou hloupost z hlediska slov, protože sionismus je národní židovské hnutí směřující k ustavení izraelského státu a izraelský stát je založen od května roku 1948.“ Tak zaprvé pan Magát toto neřekl, jeho slova zněla takto: „Tato vláda není sestavena z Čechů ani ze Slováků, většina z nich pochází od Mrtvého moře, takové vládě nezáleží na Češích nebo Slovácích… jim záleží na kapitálu, který můžou vytlouct z těchto zemí, tak jak to dělají na Blízkém východě, tak jak to dělají v Africe, kde většina židovských sionistů vlastní nerostné bohatství… je třeba si uvědomit, že naši nepřátelé nejsou uprchlíci z Blízkého východu nebo z Afriky, to je jen důsledek, naši nepřátelé sedí mnohem výš, vlastní banky, korporace… a hlavně sedí u Mrtvého moře.“ Toto jsou autentická slova, kterými pan Magát narážel na to, že české i slovenské vlády jsou složené z Židů a samozřejmě slouží světové židovské moci, která ovládá banky, nadnárodní instituce, finance atd., a slouží židovské moci v jejích cílech i v tom, že podporuje jimi řízenou uprchlickou vlnu! Toto je podstata řeči pana Magáta a toto je také nezpochybnitelným faktem.

A za druhé neuvěřitelnou hloupost (!!!) neřekl pan Magát, ale naopak sám p. Skácel, když naznačil, respektive chtěl tím říci, že sionismus skončil ustavením izraelského státu. V tomto p. Skácel ukazuje (zdaleka ne poprvé, pokud jde o židovskou otázku) svojí neznalost! Existují totiž dva typy sionismu, reálný a symbolický.

Reálný sionismus a symbolický (duchovní) sionismus. Reálný sionismus byl směr, zastupovaný Herzlem a všemi, kteří se obvykle nazývají sionisté, a jejichž cílem bylo znovuzřízení státního útvaru v Palestině.

Okamžitě po vyhlášení svého palestinského programu narazil Herzl na rozhořčený odpor, zvláště kruhů pod politickým vlivem rabínů, které skálopevně věřily příslibům židovských pramenů o poslání jejich národa k předurčení za podmanitele celého světa. Tyto kruhy spatřují právě v rozptýlení židovského národa a v jeho internacionalitě nejschůdnější cestu, po níž prostřednictvím moci peněz, tisku a obsazováním všech důležitých míst v organismech hostitelských národů strhnou na sebe vládu. Pro tyto rabíny byl tehdy Herzlův plán (ještě před světovou válkou) zavádějící a připadal jim jako překážka na cestě k mezinárodní vládě. Připouštěli, že Jeruzalém a Palestina mají být a budou politickým středem světa, ale až po důkladném oslabení všech ostatních národů – nikdy ne naopak. Pro tyto kruhy, které lpěly na proroctví: „Ty pohltíš všechny národy světa, které ti Pán, tvůj Bůh, vydá do rukou,” znamená Sion, starý královský hrad v Jeruzalémě, jenom symbol židovské světovlády, a tou je symbolický (duchovní) sionismus. Symbolický, duchovní sionismus, jehož nesporně nejvýznamnějším vůdcem byl Achad Ha-Am, usiluje o mesiánskou světovládu bez okliky přes palestinský židovský stát. Židovský stát je však od roku 1948 realitou a tím byl reálný sionismus „naplněn“.

Symbolický, duchovní sionismus, je realitou současné světové politiky řízené Židy (především prostřednictvím zednářských lóží a všech sionistických organizací, které by vlastně podle mínění p. Skácela neměly existovat) a usiluje o židovskou univerzální světovou vládu! Proto se absolutně prolínají pojmy sionistický judaismus, talmudský judaismus, talmudský sionismus – protože společný cíl je totožný: univerzální židovská světovláda.

A v této souvislosti si dovolím citovat ještě časopis „The Washington Observer“ z roku 1969: „Většina lidí se domnívá, že účelem sionistického hnutí je zřídit v Palestině zemi pro utečence. Není to tak. Skutečným účelem sionismu je nastolení kontroly nad celým světem, prostřednictvím světové vlády (World Super Governemert)“.

Pan Skácel se tedy svým výrokem o sionismu dopustil z neznalosti neuvěřitelné hlouposti, kterou chtěl naopak podsunout panu Magátovi. I kdyby pan Magát tedy vyslovil přesně ta slova, které mu podsunul p. Skácel, tedy že česká a slovenská vláda jsou agenty sionismu (byť to takto neřekl), byla by to čistá pravda, protože taková je skutečnost!

K tomuto je ještě nutné dodat, že nejmocnější organizací světového Židovstva je výhradně židovský zednářský řád B’nai B’rith (Synové smlouvy), ve kterém se podle znalců židovsko-zednářské problematiky nachází nejvyšší vedení zednářstva a kterému jsou podřízeny všechny zednářské lóže. A tento řád je řádem sionistickým! Podle údajů perfektně informovaného Miroslava Dolejšího † (autora známé a unikátní „Analýzy 17. listopadu 1989“) jsou v České republice jeho členy: M. Žantovský, K. Kühnl, V. Mlynář, V. Klaus, E. Lánský †, V. Železný, V. Havel †, J. Tošovský, I. Klíma, P. Moos atd. V zahraničí jsou členy tohoto výhradně židovského řádu kupř. Henry Kissinger (Abraham ben Alazar), který je v současnosti zároveň jeho „hlavou“, Zbigniew Brzezinski, M. Chodorkovskij, G. Sörös atd.

Pan Skácel (kterého kdysi p. Miroslav Dolejší nazval výstižně neúnavným žvanilem) by se měl vyjadřovat pouze k věcem, kterým rozumí a o kterých něco ví. O židovské otázce se to evidentně říci nedá. Před časem měl přednášku na téma „Protokolů sionských mudrců“ a tato přednáška byla vyloženě amatérská. Bylo vidět, že problematiku ohledně „Protokolů“ zná velice povrchně, protože o těch nejdůležitějších faktech vůbec nemluvil a naopak zmiňoval spíše podružné záležitosti. Navíc tam vyslovil neuvěřitelnou hloupost (že, pane Skácele?) a tím vlastně podpořil (bezděčně?) židovské lži o „Protokolech“ jako o falzifikátu! A sice když komentoval tzv. panamu, o které se vyjádřil, že je jedinou věcí, která by mohla svědčit o „Protokolech“ jako o falzifikátu. Jedná se o tento citát z Protokolů sionských mudrců (Komrskův překlad):

„…Zařídíme zvolení takových presidentů, jichž minulost obsahuje nějakou ‚panamu‘, neodhalenou, avšak nám známou temnou aféru! Tito stanou se pak poslušnými vykonavateli našich rozkazů ze strachu před odhaleními a z přirozeného přání, aby používali dále přednosti, příjmů a hodností, spojených s presidentským místem.“

Tento citát z Protokolů sionských mudrců p. Skácel okomentoval těmito slovy: „Prosím vás, ‚panama‘ se týká francouzského prezidenta Émila Loubeta, který byl prezidentem v letech 1899 až 1906… a tady vemte sionistický kongres 1897… a ten malér toho Loubeta… prosím vás nešlo o panamský průplav spojený s Lessepsovou stavbou, aby bylo jako jasno, to jsem si jako zjišťoval, protože Lesseps už v té době nežil a Lesseps zemřel v naprosté bídě a chudobě právě kvůli panamského průplavu… tak tohle je prosím vás asi jediný argument.“(citováno přesně podle p. Skácela)

Tímto chtěl p. Skácel říci, že tohle je jediný argument, který by svědčil o „Protokolech“ jako o falzifikátu. Přitom zde opět ukazuje svojí neznalost a cituje dávno prokázanou matoucí židovskou lež, kterou Židé používali (a dodnes používají) ve svých pamfletech ve snaze zpochybnit pravost „Protokolů“! Toto židovské mlžení však už dávno (v roce 1935) odhalil snad nejlepší znalec vzniku a původu Protokolů sionských mudrců Ulrich Fleischhauer, který ve svém mistrovském znaleckém posudku pro soudní dvůr v Bernu, kde byla projednávána pravost „Protokolů“ na str. 45-46 (českého překladu) uvádí:

„Panama-prezident” Loubet.

V Protokolech sionských mudrců (10,14) je doporučováno, aby byly za prezidenty států vybírány pouze takové osoby, jejichž minulost skrývá nějakou temnou aféru, nějakou „panamu”, protože se pak stanou poslušnými vykonavateli rozkazů. Škodolibě, i když velice krátkozrace, o tom píše Benjamin Segel ve své knize na str. 115: „Pikantní na věci je, že Protokoly sionských mudrců, které přece měly být vytvořeny nejpozději na sionistickém kongresu r. 1897, mluví výslovně o události, která se stala o několik let později, jako například volba tzv. panama-prezidenta Loubeta, k níž došlo prokazatelně 18. února 1899.”

Máme před sebou ukázku pokřivené, ale typické argumentace pana Segela!

• Za prvé v Protokolech není ani slovo o Loubetovi.

• Za druhé přišla Lessepsem r. 1881 založená Společnost pro stavbu panamského kanálu již r. 1888 do finančních potíží a byla r. 1889 rozhodnutím soudu rozpuštěna. Právě tím začal tzv. panama-skandál, do něhož bylo zapleteno nejméně 510 ze 884 poslanců francouzského parlamentu. Následný soudní proces skončil již roku 1893 odsouzením Lessepse a celé řady dalších osob k trestům odnětí svobody. Roku 1897 byl proces obnoven a Lesseps osvobozen. Tehdejší poslanec Loubet (pozdější zmiňovaný prezident) byl sice do prvního procesu zapleten, ale vyšel s osvobozujícím rozsudkem. Teprve r. 1899 byl zvolen prezidentem republiky a jeho protivníci mu pak dali přezdívku „panama-prezident”.

• Za třetí bylo slovo „panama” okřídleným výrazem pro korupční aféru již v době prvního procesu, tedy čtyři roky před sepsáním Protokolů sionských mudrců. Židozednáři ovládaná Francie se tedy pouze řídila příkazy Protokolů, když si r. 1899 vybrala prezidenta, který již od r. 1893 měl za sebou nějakou tu „panamu”.

a dále se k tomuto vrací na str. 311:

Otázka: V Protokolech sionských mudrců je řeč o tzv. Panamském skandálu a prezidentovi, který je jeho prostřednictvím kompromitován. V této souvislosti se tedy jedná o francouzského prezidenta Émila Loubeta, který však nastoupil úřad teprve 19. února 1899. Jak si vysvětlit tento rozpor, když přece Protokoly vznikly už roku 1897 ? Odpověď: Tento rozpor je snadno vysvětlitelný tím, že žaloba ve svých otázkách vychází z matoucí knihy Benjamina Segela a přebírá jeho chybné domněnky.

V Protokolech sionských mudrců je sice řeč o Panamském skandálu, ale ani jediné slovo o Loubetovi. To tam vložil pouze Segel. Proto je také první věta otázky formulována tak, aby se mohlo dojít k osobě prezidenta Loubeta. V Protokolech (10,14) je totiž doporučováno „... vybírat pro volby prezidentů takové osoby, v jejichž minulosti je ukryta nějaká panama”. – V Protokolech tedy není řeč o nějakém konkrétním prezidentovi!

Zatímco Protokoly mluví zcela obecně, snaží se otázka žaloby přivést téma na určitého, konkrétního prezidenta. Doufám, že soud takovéto kladení zavádějících otázek náležitě ocení!

Odkazuji proto pouze na vyčerpávající projednání tématu v dílu I, kap. III, 4, z něhož jasně plyne, že tzv. Panamský skandál začal již r. 1889, že už roku 1893 byl uzavřen první soudní proces v této aféře, a konečně že už od té doby, tedy ještě dávno před vznikem Protokolů r. 1897, patřil výraz „panama” k okřídleným rčením!

Tolik Ulrich Fleischhauer; Pravé Protokoly sionských mudrců – Znalecký posudek, vypracovaný z pověření soudního dvora č. V v Bernu

Toto nejlepší a doslova nepostradatelné dílo pro poznání vzniku a pravosti „Protokolů“ vyšlo i v knižní podobě v roce 1935 a existuje i v českém překladu na internetu:

http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a- lidstvu.com/literatura/Prave_Protokoly_sionskych_mudrcu.pdf

Je rovněž typické, že ve své amatérské přednášce o „Protokolech“ p. Skácel vůbec toto základní dílo nezmínil, což jenom opět dokládá jeho neznalost. A to je také důvod proč nalétl výše uvedenému židovskému mlžení ohledně „panamy“.

Mimo toto se p. Skácel ve své (amatérské přednášce) dopustil ještě jedné chyby, kdy naletěl židovských lžím a vytáčkám, a to v tomto jeho výroku: „…francouzský novinář Joly, který nebyl židovského původu, aspoň prokazatelně ne…“ Přitom ve svém znaleckém posudku Ulrich Fleischhauer jasně, logicky a mimo pochybnost prokazuje, že Maurice Joly byl jak Žid, tak i člen pařížské zednářské lóže „Loge de Paris“. Ale to by se p. Skácel musel namáhat a zjišťovat si informace (k židovské problematice) šířeji a ne pouze neúnavně žvanit a papouškovat „polského“ Žida Janusze Tazbira.

A na závěr si neodpustím poznamenat jedno: ten kdo zná fyziognomii Židů (včetně židovských míšenců), ten zajisté nepochybuje o tom, že je pan Skácel židovského původu! Především ty jeho naprosto typické (!) židovské oči ho usvědčují mimo jakoukoli pochybnost. Židé můžou svůj původ všemožně zapírat a utajovat (a také to až na výjimky dělají), ale nikdy nemůžou skrýt svojí fyziognomii.

Michal Bartovič, 6.9.2015

© 2010 Národní sjednocení | webmaster