/   Svátek má:
 

ŠPATNÁ ENERGETICKÁ KONCEPCE V ČR

Autor: Emanuel Svoboda

Při zadání na Internetu: Dotační eldorádo-bioplynové- stanice- loni shrábly osm miliard, se objeví článek s informacemi o energetické struktuře v České republice. Například se tu udává, že bioplynové stanice stále dostávají finanční dotace od státu a v roce 2016 stát na jejich podporu vynaložil zhruba osm miliard Kč. V přiloženém koláčovém grafu je možno zjistit, že bioplynové stanice v roce 2016 měly dohromady výkon 396 MW elektrické energie a podílely se zhruba 2% na výrobě elektrické a tepelné energie v ČR. Například finančně nedotované zdroje na zemní plyn měly celkový výkon 1754MW a podílely se zhruba 8%.

Bioplynové stanice na rozdíl od většiny zemního plynu ale využívají místní obnovitelné zdroje zemědělských produktů a to například rostlinou hmotu z porostů kukuřice. V důsledku dovozů levných potravin z ciziny do ČR by zůstal zhruba jeden milión hektarů v ČR zemědělsky nevyužit. Hlavně proto se zavedl v ČR program pěstování zemědělských plodin pro nepotravinové účely, který využívá pěstování řepky olejky pro výrobu metylesteru, který se přidává do motorové nafty a benzínů a pěstování převážně kukuřice pro výrobu bioplynu. Při pěstování těchto plodin je ale ze zemědělských půd nadměrně čerpána organická složka v půdách humus.

Například před rokem 1990 měla ČR zhruba na jeden hektar zemědělské plochy jeden kus hovězího dobytka a na tuto plochu se vyvážel také hnůj od tohoto kusu. V současné době je na zhruba tři hektary zemědělské půdy také jeden kus hovězího dobytka, tedy jeho početní stavy v ČR klesly zhruba na jednu třetinu. V zemědělských půdách je v současné době ale velký nedostatek organické složky a to se projevuje například v tom, že půdy mají menší schopnost vsakovat vodu a při vydatných deštích voda stéká po povrchu polí a vytváří erozní stružky. Tímto způsobem se nejúrodnější vrchní půdní vrstva z polí dostává do vodních toků a vodních nádrží a zemědělské půdy ztrácejí tak dlouhodobě svoji úrodnost. Menší zasakování vodních srážek do zemědělských půd také vyvolává nedostatek zásob podzemní vody pro potřeby obyvatel, hospodářských zvířat, zemědělských závlah a jejího průmyslového využití.

Byl jsem členem Ekologické komise ČSSD. V roce 2004 Ing. JUDr. Petr Petržílek současný poradce předsedy vlády Mgr. Bohuslava Sobotky, přišel na tuto komisi seznámit její členy s návrhem, který byl schválen vedením Lidového domu v Praze a spočíval ve využití zhruba jednoho miliónu hektarů zemědělské půdy v ČR pro pěstování řepky olejky a kukuřice pro nepotravinové účely. Jako jediný člen této komise jsem byl proti tomuto návrhu a navrhoval jsem, aby se místo řepky olejky a kukuřice pro nepotravinové účely na zhruba jednom miliónu hektarů pěstovala víceletá pícnina vojtěška a rostlinná hmota z jejích porostů se využívala v bioplynových stanicích. Argumentoval jsem výše popsanými negativními dopady a u využití řepky olejky pro výrobu metylesteru také tím, že se při orání, setí, chemických postřicích proti jejím škůdcům a plevelům, sklizni a lisování se vynaloží více energie, než se získá jejím využitím ve spalovacích motorech. Na tento argument bylo například předsedou této komise Ing. Josefem Bělem reagováno tím, že řepka olejka má velký význam pro využití ve včelařství a vojtěška není pro včely výhodnější a v porovnání s biomasou z kukuřice se vyprodukuje podstatně menší množství biomasy.

Z výše uvedených údajů jasně vyplývá, že k vůli zhruba energetickému využití pěstování kukuřice pro bioplynové stanice, které dodávají zhruba 2% elektrického výkonu v ČR se zbytečně spotřebovává elektrická energie na výrobu umělých hnojiv a postřiků proti plevelům a zemědělským škůdcům, spotřebovává motorová nafta pro orání, setí a sklizeň kukuřice, další nafta je potřeba na vyvážení zvodnělého zbytkového odpadu z bioplynek na pole, který ale nemůže v půdě nahradit hovězí hnůj a v důsledku toho se dlouhodobě ničí úrodnost zemědělských půd v ČR a tato vysoce škodlivá činnost je ještě dotována ročně finanční částkou ve výši zhruba 8 miliard Kč. Jak dlouho se bude ještě v této škodlivé činnosti pokračovat? Kteří zástupci politických stran v ČR tuto škodlivou činnost ukončí?

emanuel.svoboda@seznam.cz© 2010 Národní sjednocení | webmaster