/   Svátek má:
 

PROTEST PROTI ROZHODNUTÍ PRAŽSKÉHO MAGISTRÁTU

(Vyjádření ostrého protestu Ing. Mgr. Gabriela Jiřího Václava Hamouze, katolického aktivisty, na adresu pražského Magistrátu!)

Zastupitelstvo hl. města Prahy
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1


Věc: Požadavek omluvy a veřejné obvinění
1. zastupitelstva hl. města Prahy z provokování občanské nesnášenlivosti, zejména hlasujících pro usnesení č. 29/87 ze dne 14.9.2017
2. koncipientů a petentů petice „Proti znovu postavení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze“ z formulování záměrně manipulativních, nepravdivých, klamných tvrzení provokujících a zneužívajících náboženskou nesnášenlivost a protináboženské nálady ve společnosti

Důkazem:
1. Obsah Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 29/87 ze dne 14.9.2017
2. Záměrně manipulativní způsob projednání petic pro a proti obnovení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí
3. Obsah petice „Proti znovu postavení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze“ - uvedené důvody nesouhlasu 1. až 4.
4. Obsah dopisu Mgr. Ing. Josefa Pejřimovského PhD. ze dne 18.9.2017 s doplněním ze dne 26. září 2017 – historické skutečnosti
5. wikipedia.org/wiki/Mariánský sloup (Staroměstské náměstí) – historické skutečnosti

Odůvodnění:
Z důkazu ad 1. obrácením postupu bodů III., II. a I. usnesení vyplývá záměr části současného zastupitelstva HMP v bodu III. zvrátit původní rozhodnutí a „učinit všechny právní kroky vedoucí k rozvázání smluvních závazků a k odnětí souhlasu HMP s umístěním tzv. Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. ještě před nastávajícími volbami.
K tomu bylo třeba v bodu II. vyjádřit nesouhlas se záměrem obnovení Mariánského sloupu, který zastupitelstvo tituluje přízviskem „tzv.“.
K tomu bylo dále třeba vytvořit situaci zdánlivě objektivního jednání, na kterém se projeví protichůdné nesnášenlivé názory proti obnově, kterými zastupitelstvo zakryje svůj vlastní záměr bodu III., bez ohledu na formulaci důvodů nesouhlasu.
Z předmětného usnesení vyplývá, že zastupitelstvu je známa trvalá petiční snaha občanů Prahy o nápravu vandalského činu z 3. listopadu 1918, kterému jsou podsouvána nehorázná politická ospravedlnění.
K tomu bylo třeba proti velkému počtu žadatelů obnovy Mariánského sloupu postavit odmítavou petici bez ohledu na formulaci důvodů nesouhlasu opírající se o nehorázná, smyšlená, lacině populistická zdůvodnění.
Snaha o petičně chytlavý laciný populismus je patrná z užití výrazů charakterizujících jednotlivé body překrucující známá historická fakta sloupu děkujícího Panně Marii:
v bodě 1. je to slovo „okupace“
v bodě 2. je to slovo „rekatolizace“
v bodě 3. jsou to slova „nenáviděný symbol totality“
v bodě 4. je to „popření vývoje českých dějin“

Mariánský sloup je urážlivě označován jako symbol habsburské okupace země.
Mariánský sloup je urážlivě označován jako symbol rekatolizace země.
Mariánský sloup je urážlivě označován jako nenáviděný symbol totality.
Mariánský sloup je urážlivě označován jako popření vývoje českých dějin.

Jsou to nesmiřitelné způsoby vyjadřování charakteristické pro manipulativní novodobě totalitní politické způsoby partajních a mainstreamových bojůvek v Čechách. Současná nesmiřitelnost s vlastními dějinami nevymaže Bílou horu, důvody vzniku a konce Třicetileté války, sociální experimenty koloniálních snah evropské kominterny vedoucí ke dvěma světovým válkám a k hrozbě třetí, nesmiřitelné vytváření nepřátel, podněcování nenávisti politickým terorem atd.
Statečné lidi nedělá vědomí politické většiny, když davová psychóza jim namlouvá představy o vlastním hrdinství. Nemám argumenty, jak dělat z vandalství ctnost, tak si je vymyslím.
Proto musela Panna Maria dostat oprátku na krk?
Čím se liší v úmyslech a způsobech jednání rozvášněný dav 3. listopadu 1918 od davu ze 14.9.2017? Jen datem, jinak ale dav jednání zastupitelstva HMP nasadil usnesením oprátku znovu.
Vandalský čin Franty Sauera a spol., nakonec promlčený, byl a zůstává protiprávní. Tehdy i dnes je odsouzeníhodný souhlas a propagace protiprávního jednání, navíc ještě i dnes provázený nenávistnou zlobou. Stačí si poslechnout záznam z jednání. Takové jednání může zůstat nepotrestané jen v totalitním režimu.
Byla opětovně pošpiněna památka těch, kteří v roce 1648 bojovali proti Švédům, a na jejich památku byl postaven sloup děkující Panně Marii. Ovšem dnešní zastupitelstvo stojí na té druhé straně Karlova mostu. Tím, že se jedná o rozhodnutí zastupitelstva, špiní i jména těch zastupitelů, kteří hlasovali proti nebo se zdrželi hlasování.
Pokud se někdo cítí v roli draka pod nohama Panny Marie, biblicky je jasné o jakou bytost se jedná. Nakonec je velmi dobře, že jednání odhalilo, kdo je kdo, a s kým máme v Čechách tu čest.

Dnes má sloup význam především mariánský, ochranný a prosebný. Panna Maria se přimlouvá i za ty s nepřátelskými postoji, ale k tomu je potřeba vnímat, co je pokora a pokání. Je těžké si představit, že by se někdo z hlasujících pro usnesení dokázal zároveň pomodlit v modlitbě Páně: - a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, …...., a říká si, že je křesťan.
V tomto smyslu až mrazí ze závěrečné věty antipetice: „Ve svobodné zemi je ideologické znásilňování pravdy nemravné a nepřípustné“. (připomíná to: Zloděj křičící, chyťte zloděje!)

Na adresu Mgr. Ing. Josefa Pejřimovského je třeba podotknout, že proti takovýmto snahám a politickým urážlivým podpásovkám je zbytečné argumentovat historickými fakty. Uvažovat logicky v nelogickém systému je nelogické. Je to politický čin skupiny zastupitelů a koncipientů, pro čin a způsoby vyjadřování charakteristické agresivně ateistické politické příslušnosti.

Je pravda, že Mariánské sloupy zdobí mnohá česká náměstí a návsi, všechny mají děkovný a prosebný úmysl.
Usnesení a jednání zastupitelstva HMP č. 29/87 je ostudné.
Body II a III nejsou v usnesení ničím reálným odůvodněny.
Co svědčí tomu, že jednání zastupitelstva hl. města Prahy o Mariánském sloupu byla předem dlouhodobě připravovaná fraška:
- cílem připraveného usnesení je bod III., zvrátit předešlá rozhodnutí zastupitelstva
- pozvaní účastníci jednání na straně obnovy Mariánského sloupu si nevšimli, že se jedná o připravené zdání objektivity
- navrhovatel usnesení se striktně vyhýbá vlastním formulacím zdůvodnění bodu II.
- užitím zkratky „tzv.“ prozrazuje navrhovatel, že sloup nepovažuje za mariánský, ale za sloup ve smyslu urážlivých označení antipetice, a přiklání se k adoraci vandalství, zloby, nenávisti, občanské a náboženské nesnášenlivosti připravené hrstkou antipetentů (kdo neví, co je adorace, ať použije internet)
- navrhovatel se striktně vyhýbá skutečnému důvodu postavení Mariánského sloupu, jako poděkování Panně Marii za pomoc při obraně Prahy proti Švédům a ukončení třicetileté války a preferuje politické výmluvy ospravedlnění vandalského činu před duchovním významem symbolu ochrany Prahy a Evropy před válkami a nájezdy cizáků
- z celkové formulace usnesení vyplývá, že celou frašku koncipovali lidé, kterým, nejen že není svatá Panna Maria, ale ani duchovní význam vlastní historie, a je důvodná obava, že útok právě na duchovní význam Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze v době imigračních nájezdů v Evropě má alarmující podtón.

Protože z usnesení vyplývá, že závěr bodu II a III. je v bodech odůvodnění nesouhlasu postaven na záměrně urážlivých formulacích urážejících, nejen moje, občanské a náboženské cítění a vědomí, požaduji od zastupitelstva Hlavního města Prahy veřejnou omluvu na nejbližším zasedání zastupitelstva a doručenou písemně na mou níže uvedenou adresu.

V omluvě požaduji jasné vyjádření tohoto znění:
Panna Maria na Mariánském sloupu na Staroměstském náměstí v Praze strženém dne 3. listopadu 1918 nebyla a není symbolem habsburské okupace země, není symbolem rekatolizace země, není nenáviděným symbolem totality, znovupostavení Mariánského sloupu není popřením vývoje českých dějin.
Panna Maria na Mariánském sloupu na Staroměstském náměstí v Praze je duchovním symbolem a prosbou ochrany Prahy před válkami, před nájezdy cizáků, před občanskou a náboženskou nesnášenlivostí.


Občanů, kteří se podepsali pod body 1 až 4 antipetice, je mi upřímně líto.

Za koncipienty a osoby, které se propůjčily jako petiční výbor k takovýmto formulacím, se modlím a vyprošuji jim odpuštění u Panny Marie, i vzhledem k tomu, že jednání zastupitelstva bylo stanoveno na den 14.9. - svátek Povýšení svatého kříže - a před dnem památky Panny Marie Bolestné, jejichž sedm ran snad nebylo úmyslem rozmnožit.

Ačkoliv kdo ví?

Panno Maria Bolestná, odpusť jim a neodmítej nadále chránit Prahu, zejména před válkami a nájezdy cizáků,
chraň před zlobou a nenávistí lid, který Tě prosí.

Dne 29.9.2017 o svátku archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela.

Ing. Mgr. Gabriel Jiří Václav Hamouz
(adresa je v redakci)

Přílohy:
Usnesení zastupitelstva HMP č. 29/87 s uvedením textů petic,
Dopis Mgr. Ing. Josefa Pejřimovského PhD,

Na vědomí:
Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský,
Mgr. Ing. Josef Pejřimovský PhD.© 2010 Národní sjednocení | webmaster