/   Svátek má:
 

ZAKAŽTE DIVADELNÍ HRU "NAŠE NÁSILÍ, VAŠE NÁSILÍ"

Otevřený dopis řediteli Národního divadla Brno, řediteli divadla Husa na provázku a propagátorům divadelního představení potupujícího Ježíše Krista

Tento otevřený list je reakcí na váš úmysl uvést divadelní představení „Naše násilí, vaše násilí“, v němž se zobrazuje scéna rouhavého charakteru, hrubě urážející osobu Ježíše Krista.
Kdyby někdo chladnokrevně znásilnil Vaši dceru, patřil by před soud a do vězení. Ale ani tento spravedlivý trest pro zločince by neodstranil z duše Vaší dcery trauma, které ji bude provázet celý život. Vás, jako otce, by denně sžíralo potupení a utrpení Vaší dcery.
Ježíš Kristus přinesl vzor nejdokonalejšího mravního a ctnostného života. On ustanovil zákon zakazující znásilnění, cizoložství anebo jakoukoliv sexuální zvrácenost.
On shrnul celý Zákon do dvou přikázání: „Miluj svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a ze všech svých sil a bližního jako sebe samého.“ Na tomto morálním a duchovním zákoně byla vybudována evropská civilizace.
Jakého trestu je tedy hoden ten, který z Ježíše činí zločince znásilňujícího muslimku?
Autor představení, ředitel divadla a ti, kteří toto představení prosazují, zjevně trpí analfabetismem v oblasti historie, křesťanství a islámu. Rouhavě potupili jméno živého Boha, Ježíše Krista, Jehož uctívají všichni pravdiví křesťané. Ve Starém zákoně byl za takový rouhavý čin trest smrti. Když dnes někdo zneužívá milosrdenství Ježíše Krista k tomu, aby hanebně tupil Jeho svaté jméno, je hoden dvojnásobného opovržení a trestu v souladu s činným zákonodárstvím za tupení náboženského cítění. Divadelní představení musí být zakázáno!
Je zřejmé, že výše uvedení zaútočili přímo na Krista a křesťany. Nejde zde jen o potupení osoby Ježíše Krista, ale jde i o snahu vykořenit křesťanskou civilizaci. Obvinili Ježíše z toho, co ve skutečnosti dělají muslimové se ženami, mladými děvčaty, a dokonce dětmi po celé Evropě. Masmédia k tomu mlčí, policisté dostali příkaz nezveřejňovat statistiky znásilnění ze strany muslimů, politici v rámci politické korektnosti se tváří, jako by nic nevěděli a František I., zvaný odpadlík, volá do Evropy další muslimy. Toto spiknutí proti Kristu musí skončit ať už je osnované ze strany současných neznabohů, anebo odpadlíků v řadách církevní hierarchie, která doposud divadelnímu představní nezabránila. Nějaký alibistický protest nestačí.
Kdyby nějaký křesťan znásilnil ženu, patří před soud a do vězení. Porušil tím nejen světský, ale na prvním místě Boží zákon. Potupil jméno Boha, který takové ohavnosti zakázal. Jestliže však muslim znásilnil bílou ženu, je to považováno za válečnou kořist a Mohamedem schválené jednání. On sám to dělal a učí to dělat i své následovníky.
Jestliže dnes někdo Ježíše Krista obviňuje ze znásilnění muslimky, nese znaky dobrovolně získané debility a analfabetismu. Stal se nebezpečným pro sebe i pro celé své okolí.
Kéž by se celá česká společnost, ale obzvlášť křesťané, stali citlivými na takovéto útoky proti Kristu a civilizaci vybudované na morálních a duchovních hodnotách, inspirovaných evangeliem.

+ Timotej OSBMr
Biskup sekretář Byzantského katolického patriarchátu, 20.4.2018© 2010 Národní sjednocení | webmaster