/   Svátek má:
 

Otevřený dopis řediteli Národního divadla v Brně

Ing. Jiří Pavel Pešek, prezident ECSSU, ex-diplomat

Martin GLASER
ředitel
Národní divadlo Brno

Neosoudruhu řediteli Glasere,

autor pregnantní úvahy "Násilí v Brně" Jan Václav vyvinul mimořádně pečlivé intelektuální úsilí, aby Vám vysvětlil nechutnou absurditu Vašeho nešťastně choromyslného jednání.

Při plném pochopení a respektování faktu, že "diplomatická práce není práce se sekerou, ale se skalpelem", Vám k Vašemu souhlasu s uvedením odporně blasfemického hnusu ve Vaší "Huse", který se ostře příčí principům Ústavy ČR, a k jeho zpupně bohorovnému a současně slepě krátkozrakému obhajování během Vašeho rozhovoru s redaktorkou Emou Smetana, bez nejmenších výčitek svědomí - "sine ira et studio" - klidně a velmi vážně doporučuji, s odvoláním na uměleckou tvůrčí svobodu projevu, básnicky pojatou symbolickou licenci a explicitně provokující hyperbolu (nadsázku), abyste si nechal upravit jméno ze současné formy "Glaser" na "Grázl".

Jste skutečně politování hodný nechutný zločinec a duchovní terorista, podobného ražení jako primitivní banda obscénních feministek jménem "Veřejné vaginální výtržnice", abych nebyl vláčen (jako pan prezident) za poněkud expresivnější - jakkoli doslovný - překlad anglického názvu ruské satanistické skupiny "Pussy Riot" liberálními médii, která sice milují neotřelé provokativní výrazy a počiny - avšak jen a pouze tehdy, pocházejí-li z úst či dílny těch "správných demokratických" protagonistů, jako např. "mile" fekálně hulvátského K. Schwarzenberga nebo jiných "kavárenských povalečů".

Výslovně jste řekl, že "je správné a dobré" uvádět na scéně Vašeho divadla i tak lidsky hluboce urážlivé a satanisticky rouhačské mrzačení historické reality děsivého umučení Božího Syna Ježíše Krista (jímž On každému člověku od počátku až do konce světa - tedy i Vám - zajistil potenciální možnost trávit věčnost v prostředí nekončící láskyplné harmonie a štěstí nazývaném "nebe", volba závisí pouze na Vás...).

Přitom několikaminutová scéna kombinující sexuální oplzlost, hrubé násilí, agresivní rasismus a nejhorší formu blasfemie (rouhačství) vůči samému Bohu stejně jako celkový kontext, za nějž jste se snažil - marně - schovávat, jsou v příkrém rozporu s ústavním právem věřících občanů naší země nejen na svobodné vyznávání svého kréda, nýbrž i na respekt a úctu k předmětu jejich víry i ze strany nevěřících spoluobčanů. A tato povinná úcta rozhodně NEKONČÍ - Vašimi slovy - "u dveří Vašeho divadla", ale skončí u orgánů činných v trestním řízení.

Pročež v této souvislosti zároveň vyzývám každého demokraticky (bez přívlastků) smýšlejícího čtenáře těchto řádků, aby je na Vás podal, neboť jste bezprecedentně pošlapal ústavní princip svobody náboženského přesvědčení, a tím se dopustil trestného činu hanobení víry, přesvědčení, rasy a národa, a v důsledku rovněž podněcování a šíření nenávisti: důkazem toho je i Vámi zmíněný e-mail, jímž Vám pisatel údajně vyhrožoval fyzickým útokem.

Jakkoli se nezastávám používání násilných metod proti ideovým odpůrcům, ve světle kauzální vazby mezi příčinou a důsledkem v žádném případě není možné ignorovat fakt, že jste autora emailu - ať Vám již napsal cokoli - vyprovokoval Vy svým výše zmíněným OBJEKTIVNĚ protizákonným jednáním - a orgány Policie ČR nechť spravedlivě posoudí kvantitativní míru Vaší viny, o jejíž faktické existenci však není žádných pochyb.

Ve světle (nejen) historických ilustrací v příloze bych opravdu nechtěl být v hodině Vašeho přechodu do věčnosti branou smrti - pak-li nebudete činit účinné pokání - ve Vaší kůži, lhostejno, zda ve věčný život v nebeské radosti nebo v mukách nikdy nekončícího pekla věříte či nikoli. Neboť kdo ze smrtelníků Vám dá BEZPEČNOU ZÁRUKU, že smrtí Váš život opravdu definitivně skončí?!

Kromě zodpovědnosti za svou vlastní věčnost máte však na svědomí i zodpovědnost za celé společenství lidí, které svým hříšným jednáním svádíte na scestí. Můžete se tak stát příčinou tragického masového neštěstí časného (mj. teroristického útoku islámských fanatiků uctívajících Ježíše jako proroka) i věčného (odvedením lidí od Boha) - podobně jako nezodpovědný (opilý) řidič nerespektující dopravní značky neohrožuje pouze sám sebe, ale i všechny ostatní (pravidla dodržující) účastníky silničního provozu.

Pán Ježíš Kristus jasně varuje: "Běda světu pro pohoršení" a na jiném místě velmi vážně konstatuje, že nám mohou být odpuštěny všechny hříchy vyjma těch, které ve své pýše odmítneme za hřích uznat, a proto o jejich odpuštění neprosíme... Takového člověka čeká "pláč a skřípění zubů" v prostředí, jež Kristus v evangeliu charakterizuje jednoznačně: "Jejich červ (výčitek svědomí) neumírá a oheň nehasne."

Tyto informace prosím nevnímejte jako strašení či vyhrožování - nýbrž pouze jako empatické upozornění na alternativní řešení pobytu na věčnosti. Každý jsme strůjcem svého osudu a každý máme svobodu zvolit si svou vlastní cestu... Volme zodpovědně. Je to navždy, dostali jsme jen jeden život.

S vlasteneckým pozdravem© 2010 Národní sjednocení | webmaster