/   Svátek má:
 

Elity a historicko-kritická metoda

Autor:+Eliáš Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

Dnes je v teologii používána historicko-kritická metoda. Má kořeny v modernismu a v osvícenství. Je třeba přiznat, že z hlediska historie, archeologie či geografie přinesla pro studium Bible určité obohacení. Nese ale velmi negativní ovoce, co se týká spasitelné víry. Narušuje samu její podstatu!

Jak k narušení víry došlo?

V kořenu historicko-kritické metody je ateistická filosofie. Prof. Linnemannová, žákyně R. Bultmanna, čelního představitele této metody, doslova říká: „Boží děti, jednu generaci za druhou, které byly ochotné a horlivé Bohu sloužit, jsme obětovali Molochu ateistické teologie.“
Tato teologie ignoruje duchovní stránku Bible, která však tvoří její podstatu. Tzv. demytologizace Písma v něm popřela vše nadpřirozené. Byly popřeny všechny zázraky Ježíše Krista včetně Jeho reálného a historického vzkříšení! Byla dokonce popřena i božská inspirace Písma. Pokud bychom chtěli aplikovat historicko-kritickou metodu i na systém Nového světového řádu (NWO), musíme vědět, že tato metoda je nedostatečná.

Proč je nedostatečná?
Protože ignoruje duchovní podstatu. Za Biblí je Duch pravdy a života. Za NWO je duch lži a smrti. Tedy na jedné straně je království Boží a na druhé straně království temnoty, a to je třeba vědět. Bez tohoto předpokladu nelze učinit správnou analýzu ani Bible ani NWO. Kritická metoda zkoumá pouze zevnější činnost a strukturu svobodných zednářů a iluminátů. Seřazuje určitá historická fakta, odhaluje souvislosti a ukazuje cíle. Za NWO jsou světové elity, které uctívají satana a jsou ve vzpouře proti pravému Bohu.

Jaký je vliv této elity na události v Evropě v minulých třech stoletích?
Touto metodou se dá zjistit, jak v 18. a 19. století tato polotajná organizace ovlivňovala čelní osobnosti v politice, filosofii, kultuře i umění. Jak působila na rektory a děkany na univerzitách i jaké dlouholeté plány s přeformováním společnosti si vytýčila. Je možné zmapovat, jaký byl její vliv na zrod osvíceneckého hnutí i Velké francouzské revoluce. Dá se odhalit také její vztah k darwinismu. Tato ideologie svou utopií o evoluci lživě a cílevědomě popřela Boha Stvořitele.
Stejně tak můžeme touto metodou bádat i ve 20. století. Lze zkoumat vliv zednářů na vypuknutí 1. a 2. světové války i na zakládání různých mezinárodních organizací. Lze zkoumat spojení se světovými bankéři i zákulisní ovlivňování světové politiky.

Infiltrovala tato organizace církev?
Ano, dá se dokázat infiltrace například skrze kardinála Rampollu, kard. Königa i preláta Roncalliho, pozdějšího papeže Jana XXIII. K mimořádně silné infiltraci došlo skrze II. vatikánský koncil. Otrávené ovoce dnes sklízíme.

Má zednářská organizace v historii své_předchůdce?
Má! Historicky se dá doložit napojení na rosenkruciány, templáře, maltézské rytíře i jiné řády a spolky, které jsou propojeny už se starověkou gnózí. Pokud jdeme ještě hlouběji, kořeny sahají až k pohanské modloslužbě, bytostně spojené s věštěním, černou magií, spiritismem a přinášením lidských obětí ďáblu. Toto všechno může historicko-kritická věda doložit a prozkoumat.

Je něco, co se historické metodě vymyká?
Ano, to podstatné, a to duchovní dimenze. Tu odhaluje Písmo: „Sám satan se (zde) převléká za anděla světla“ (2Kor 11). Je třeba vědět, že vůdčí členové této elitní organizace nejsou ateisté, ale jsou to zasvěcení satanisté!

A přinášejí i rituální oběti?
Jejich rituální oběti mají navíc i novodobý a masový charakter. Jednou z takových masových obětí jsou ukradené děti juvenilní justicí, jejich tyranie a následné dětské sebevraždy. Další masovou obětí je zdemoralizovaná společnost ideologií gender. Je likvidována i základní buňka společnosti, rodina. Dnes už se elity netají plánem redukce, tedy holocaustem lidstva.

Mohou členové těchto elit být zároveň i členy církve?
Ne, členy Kristovy církve být nemohou a nejsou, i když zůstanou v církevní struktuře, anebo v ní dokonce zaujímají nejvyšší místa.

Jak_ je to se zrušením exkomunikace na zednáře?
Zrušení exkomunikace na zednáře Janem Pavlem II. je neplatné! Členem Kristovy církve nemůže být člověk, zasvěcený ďáblu v zednářském rituálu.

Existuje _ještě cesta k záchraně?
Ano, a tou je změna myšlení - metanoia! „Jestliže nebudete činit pokání, všichni zahynete, “ varuje Ježíš i dnes.

4. 7. 2018© 2010 Národní sjednocení | webmaster