/   Svátek má:
 

HLAS BIZANTSKÉHO KATOLICKÉHO PATRIARCHÁTU

Anathema za Synodu o Amazonii na 26 kardinálů, 134 biskupů a 99 kněží

Synonymum termínu anathema je exkomunikace, prokletí, vyloučení z Těla Kristova – církve. Tento nejtěžší trest je stanovený samotným Bohem. Vyjadřuje duchovní realitu, která se vztahuje na heretiky, kteří opustili Kristovo evangelium a Kristova Ducha (Ř 8). Místo toho přijali ducha hereze a hlásají antievangelium. Sami se tím vyloučili z Tajemného Těla Kristova a jsou na cestě do zavržení, i když zastávají nejvyšší úřady v církvi.

Prosazováním antievangelia vytrhávají duše z Kristova stáda a vedou je do záhuby. Činí to velmi úskočně. Používají teologickou terminologii, takže mnohé kněze a biskupy ovlivní. Pokud sám heretik je biskupem, kardinálem či papežem, pak rozsah hereze je masový. Apoštol právě před nimi varuje: „Jsou to špatní dělníci, přestrojení za apoštoly,“ a dodává: „Není divu, i satan bere na sebe podobu anděla světla, a tím spíše jeho služebníci“ (2Kor 11,13). Pán Ježíš před nimi varuje: „Po ovoci je poznáte“ (Mt 7,16).

Bezbranní křesťané se ptají: Jaká je ochrana před těmito vlky v ovčích kůžích?

Bůh stanovil ochranu před heretiky, a tou je anathema. Apoštol to vyjadřuje slovy: „I kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet! Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji: Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet!“ (Gal 1,8-9).

Podstatou papežského úřadu je chránit čistotu víry a mravů před herezemi. V současnosti nezákonně okupuje papežství člověk, který zneužívá Petrův stolec ke zničení víry a mravů. Kdo má zveřejnit anathemu na tohoto veřejně známého Jidáše? Bůh k tomu ustanovil prorockou autoritu. Dnes, v této mimořádné situaci, ji zastává Byzantský katolický patriarchát.

Vatikán zneužil liturgickou reformu k vyvolání chaosu a mezitím tiše prosadil hereze neomodernismu a synkretismu. Jejich plodem je i pseudopapež se svou Synodou o Amazonii. Bergoglio a jeho heretické kolegium kopírují metodu II. Vatikána. Dnes má Synoda vyvolat chaos zrušením celibátu, aby mohla být tiše prosazena satanizace církve a její přechod na anticírkev New Age.

Mnozí katolíci, a bohužel i kněží a biskupové, zapomínají na to, co je podstatou křesťanství. To není sociální činnost či nějaké pochybné dialogy. Tady je boj o spásu nesmrtelných duší. Naše spása je v metanoi a ve víře v Pána Ježíše Krista, který za nás zemřel na kříži. On po svém zmrtvýchvstání poslal apoštoly hlásat pokání na odpuštění hříchů. „V jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům“ (Lk 24,47). Tomuto příkazu byli poslušní všichni apoštolé i misionáři a za spásu duší umírali jako mučedníci.

Po Koncilu je již ale preferována antimisie takzvaného dialogu. Ta spojuje apostatické křesťanství s pohanstvím a vede do věčného zavržení.

Antievangelium neomodernismu nejenom že pohanům nehlásá cestu spásy, ale navíc i křesťany stahuje na cestu do záhuby! To je velký zločin! Toto antievangelium je diametrálně odlišné od Kristova evangelia. Pán Ježíš neposlal apoštola národů k pohanům, aby se apoštol obohatil jejich takzvanou duchovností, ale řekl mu: Posílám tě k pohanům „abys otevřel jejich oči a oni se obrátili od tmy ke světlu, od moci satanovy k Bohu, a vírou ve mne dosáhli odpuštění hříchů“ (Sk 26,18). Bergoglio a Synoda o Amazonii nechce, aby se pohané obrátili od tmy ke světlu a od moci satanovy k Bohu. Synoda chce, aby se katolíci obrátili od Boha k satanu a od světla k temnotě. Toto je největší zrada Krista v dějinách církve! Touto zradou za jiné evangelium se Bergoglio a všichni účastníci loupežnické synody vyloučili z Kristova Tajemného Těla – církve. Byzantský katolický patriarchát tímto vyhlašuje anathemu – vyloučení z církve a prokletí –, které na sebe účastníci Synody o Amazonii stáhli:

V AUTORITĚ PROROCKÉ A APOŠTOLSKÉ, VE JMÉNU TROJJEDINÉHO BOHA, OTCE, SYNA I DUCHA SVATÉHO, VYHLAŠUJI ANATHEMU – VYLOUČENÍ Z TAJEMNÉHO TĚLA KRISTOVA – CÍRKVE, NA 26 KARDINÁLŮ, 134 BISKUPŮ A 99 KNĚŽÍ, ÚČASTNÍKŮ APOSTATICKÉ SYNODY O AMAZONII. POKUD NEBUDOU ČINIT POKÁNÍ, BUDOU JAKO ZRÁDCI KRISTA A JIDÁŠI VĚČNĚ ZAVRŽENI. POD NĚKOLIKANÁSOBNOU ANATHEMOU SE NACHÁZÍ HLAVNÍ INICIÁTOR APOSTATICKÉ SYNODY, HERETIK, APOSTATA A PSEUDOPAPEŽ FRANTIŠEK BERGOGLIO. NIKDO VŮČI NĚMU NENÍ VÁZÁN POSLUŠNOSTÍ.

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr, + Timotej OSBMr© 2010 Národní sjednocení | webmaster