/   Svátek má:
 

Jidáš a Synoda o Amazonii

Synodě o Amazonii předcházel pohanský rituál ve Vatikánských zahradách, kterého se pseudopapež Bergoglio aktivně zúčastnil. Pravověrní katolíci však hodili v následujících dnech pohanské modly do Tibery. Bergoglio je nechal hledat a vytáhnout. Pak se za svědectví víry pravověrných katolíků absurdně omlouval. Pohanské nečisté modly nechal opět postavit na počestné místo. Mluvčí Vatikánu se vyjádřil, že nad těmito modlami se představitelé synody modlili při každé větší příležitosti Každému, kdo je křesťanem a má katolickou víru, je jasné, že tato Synoda s jidášským programem i s apostatickými gesty je zradou Krista, evangelia i celé křesťanské tradice. Přijala do nitra církve celý pohanský systém s jeho okultismem a modlářstvím uctívajícím satana. Bergoglio, ale lživě a stupidně tvrdí, že dnes modlářství už není modlářstvím, tedy uctíváním satana, prý jde jen o „společnou cestu“.

Synodou o Amazonii došlo uvnitř katolické církve k zákeřnému převratu. Bergoglio už oficiálně změnil podstatu Kristova evangelia, zač na něj dle Gal 1,8-9 dopadá anathema – vyloučení z Kristovy církve. Nejvyšší autorita byla zneužita proti Kristu, proti 1. Božímu přikázání i proti cestě spásy. Vztah ke Kristu tím padá, je zaměněn za vztah k ďáblu.

V důsledku z nových paradigmat Synody vyplývá:

1) Kristovo evangelium bylo de facto dnes Bergogliovým Vatikánem oficiálně odsouzeno jako nenávistná a extrémistická ideologie. Samotný Pán Ježíš Kristus, jehož už Vatikán neuznává jako jediného Spasitele, je tím odsouzen jako ten, kdo je zodpovědný za náboženskou nesnášenlivost, netoleranci a násilí na pohanech. V důsledku se Bergoglio musí omluvit ďáblu za Pána Ježíše a za násilí, s jakým mu svou smrtí na kříži vyrval (řec. errisato) nesmrtelné duše (Kol 1,13).

2) V důsledku nového učení musí být Vatikánem odsouzeni sv. Petr a Pavel spolu se všemi apoštoly. Za co? Podle Bergogliova antievangelia nesou přímou zodpovědnost za smrt milionů křesťanů umučených pohany a pohanskými vládci. Podle Bergoglia jsou tedy rovni masovým vrahům. Smrt mučedníků pro Krista je znevážena jako naprosto zbytečná. Navíc jsou Bergogliem obviněni i z ničení pohanských obřadů a tzv. pohanské kultury.

3) Rovněž světci, misionáři a mučedníci musí být Bergogliovou anticírkví teď už odsouzeni jako představitelé fanatické ideologie. Prý iniciovali násilí a narušovali mírové soužití s pohany. Bergoglio musí proto vyhlásit zrušení jejich kanonizací a omluvit se za ně ďáblu a odpadlému katolictví. Kdyby tenkrát hodili jedno zrnko kadidla modlám, žili by s pohany v míru a zachránili by si pozemský život. Ztratili by ale věčný!

4) Bergogliův Vatikán musí zakázat listy sv. Pavla i Petra, čtyři evangelia i celé Písmo jako spisy netolerantní vůči pohanství a jeho démonům. Z téhož důvodu musí být zrušena i celá křesťanská tradice.

5) Bergogliova církev už neplní Kristovo poslání hlásat evangelium všem národům, má nové antievangelijní cesty splynutí s pohanstvím. Na tyto cesty se musí obrátit i všichni Bergogliovi katolíci. Kdo tento ďábelský postsynodální program antievangelia přijme, vytvoří jednotu se satanem a jeho démony a čeká ho věčné peklo. Bergoglio postavil na hlavu to nejpodstatnější, učení o naší spáse!

Závěr: Je jasné, že heretik nemůže být papežem a je jasné, že Bergoglio je heretik. Je proto jasné, že nikdo ho nemůže a nesmí poslouchat, jinak má účast na jeho zradě Krista, evangelia a apoštolské tradice. Dnes stojí každý katolík před rozhodnutím: buď apoštol Petr, a tím i Kristus a věčné nebe, anebo antipetr Bergoglio, a tím antikrist a věčné peklo.

Vážení pravověrní kardinálové a pravověrní biskupové, zastavte sebelikvidační proces katolické církve a vyznejte i vy právoplatným papežem C. M. Vigano! Tímto se Byzantský katolický patriarchát obrací i na všechny upřímné pravověrné katolíky, aby vyjádřili svou přináležitost k pravověrnému papeži C. M. Vigano.

Za Byzantský katolický patriarchát

+ Eliáš, Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr, Biskupové sekretáři© 2010 Národní sjednocení | webmaster