/   Svátek má:
 

VÁNOČNÍ LIST

Byzantského katolického patriarchátu

„DNES SE VÁM NARODIL SPASITEL, TO JE KRISTUS PÁN!“


Drazí bratři a sestry, toto slovo zvěstovali andělé v tu noc, v níž se narodil Ježíš Kristus, náš Spasitel. Boží Syn vzal na sebe naši lidskou přirozenost kromě hříchu, aby nás z duchovní infekce hříchu vysvobodil. Ta nás zatemňuje, zotročuje a táhne do věčného zavržení. Boží Syn za naše hříchy spravedlivě zaplatil. Je však třeba vědět, že odpuštění hříchů je spojeno se zvěstováním pokání. On sám předpověděl, že „v Jeho jménu bude zvěstováno pokání na odpuštění hříchů všem národům.“ (Lk 24,47)

Jistý misionář řekl: „Hřích činí nešťastným jedince a činí nešťastnými celé národy.“ Dnes jsme svědky toho, že hřích se nenazývá v pravdě tím, čím je, tedy zlem. Pomocí různých manipulací se podává jako dobro, nazývá se darem, lidským právem, a přitom se zamlčuje jeho zhoubné ovoce. Hřích vede k sebezničení jedince i celých národů. Dokonce se uzákoňuje. Naproti tomu dobro a pravda jsou zákonem trestány.

Na Ukrajině v Kyjevě proběhla tyto dny velká manifestace křesťanů. Stáli před parlamentem celou noc, modlili se a také provolávali: „Ukrajina ne Sodom! Ukrajina za Christom!“ (Ukrajina není Sodoma! Ukrajina je za Krista!) Manifestace zabránila prosazení zhoubného zákona. Naproti tomu se dozvídáme, že v Brazílii před Vánocemi odvysílali program, který nejhrubším způsobem urážel našeho Spasitele i Jeho svatou Matku.

Podobně tomu bylo loňského roku v brněnském divadle. Opakovaná žaloba kard. Duky s požadavkem omluvy byla odmítnuta a zesměšněna. Bohužel, František Bergoglio měl na svědomí bezprecedentní rouhání, ke kterému došlo na setkání mládeže v Panamě! Dovolil a s nadšením ocenil parodii na vtělení Božího Slova. Když byla letos pohanská modla pačamama hozena do Tibery, František nemlčel, veřejně se omlouval, a dokonce zapojil i policii, aby modlu hledala. Když jsou však křesťané pronásledováni a je nejhrubším způsobem urážen sám Pán Ježíš, tak to buď mlčí, anebo to i veřejně schvaluje. Těmito i jinými akcemi sám na sebe stáhl mnohonásobnou anathemu, čili vyloučení z církve a úřad okupuje nezákonně.

V této mimořádně kritické situaci Byzantský katolický patriarchát v Boží autoritě skrze prorockou službu vybral nového platného papeže, C. M. Vigana. Podobně prorok Samuel pomazal Davida, i když se úřadu ujmout nemohl a byl dál pronásledován.

Uznání před Vánocemi za veřejný protest proti snaze o uzákonění eutanázie, tedy asistované sebevraždy, v České republice patří nejen třem českým děkanům bohosloveckých fakult, ale i těm biskupům a kněžím, kteří je v této věci morálně podpořili. I v tomto roce trvá velký tlak na zničení instituce, kterou je rodina – otec, matka a děti. Je chvályhodné, že slovenská vláda odmítla Istanbulskou úmluvu, která vede ke zničení rodiny. „Dnes se vám narodil Spasitel, to je Kristus Pán!“ On nás na kříži spasil a Jeho krví jsme ospravedlněni. Podmínkou je přiznat si svůj hřích a přijmout odpuštění skrze víru. Jde o dokonalou lítost. Bohužel svátost smíření je dnes často degradována na jakýsi psychoanalytický rozhovor, kde buď penitent nechce přiznat hřích, anebo naopak kněz upřímného penitenta přesvědčuje, že žádné hříchy nemá. Uvědom si, že podmínkou spásy je pravdivé pokání a to, abys přijal Ježíše jako svého Spasitele. Jak? Skrze víru: „Těm, kteří Ho přijali,“ jak říká Boží slovo, „dal moc stát se Božími dětmi“. Pokud se člověk nechá pravdivě usvědčit Božím slovem z reality hříchu a viny, hledá východisko. Tím východiskem je Spasitel, Ježíš Kristus. Tím východiskem není ani buddhismus, ani hinduismus, ani islám, ani jiná pohanská náboženství či filosofie. Tyto cesty nevedou k přijetí Krista jako jediného Spasitele, ale nekompromisně Ho odmítají.

I o těchto Vánocích si znovu připomeňme událost, která se stala se svatým Jeronýmem, když se mu zjevil v betlémské jeskyni Spasitel jako bezbranné dítě. Jeroným Mu chtěl jako dar dát všechno, co za celý život pracně vykonal. Šlo především o překlad celého Písma do šesti jazyků. Ježíš mu ale řekl: „Jeronýme, dej mi svůj hřích, proto jsem přišel na svět.“ A to slovo platí i tobě: Bratře, sestro, dej Ježíši, který přichází znovu ke dveřím tvého srdce, svůj hřích. On ti dá odpuštění a pokoj, který svět dát nemůže. On je stejný včera, dnes i navěky. Na náměstích v některých městech se oživovaly vánoční tradice živým Betlémem, jako např. před lety v Přerově, Zlatých Horách i jinde. Lidé přestrojeni za svatou rodinu i s živým děťátkem, za pastýře i za ty, kteří přinášeli Ježíškovi dárky, zpívali koledy na oslavu Božího narození. Kéž by znovu tento zvyk pronikl do mnoha měst a vesniček Čech, Moravy i Slovenska. Pro posilu víry a rodiny je tato tradice daleko užitečnější než tzv. tříkrálové sbírky s různými atrakcemi.

Na Ukrajině jsou tradicí tzv. vánoční vertepy (betlémy), a to až do Hromnic. Naši pravověrní věřící tento zvyk využívají k reevangelizaci. Asi v 10minutové scénce, spojené se zpěvy, ilustrují tajemství naší spásy a narození Krista. Na závěr vyzvou diváky, aby přijali Ježíše do svého srdce a přijetí potvrdili znamením kříže. Tuto misii konají po celou dobu vánoční, a to i po školách, nemocnicích a různých úřadech. Peníze odmítají přijímat, aby zdůraznili, že jim jde o podstatu: o přijetí Ježíše, a ne peněz. Kéž by mladé křesťany jak v Česku, tak na Slovensku, tento příklad povzbudil či inspiroval k stejné nebo podobné vánoční scénce. I o letošních Vánocích proběhne manifestace, která se koná už několik let pod heslem „Obnova rodiny – vzkříšení národa!“ Na Hod Boží Vánoční 25. 12., bude v Olomouci u sloupu Svaté Trojice ve 14 hodin. Na druhý den v Praze podobná vánoční manifestace i s bohoslužbou u sochy sv. Václava od 10-12 hod. Rovněž i na Slovensku 26. 12. proběhnou vánoční manifestace za rodinu v několika městech. I kdyby se Kristus tisíckrát narodil, pokud se nenarodí ve tvé duši, nic ti to nepomůže. Platí i o tobě: „Dnes se mně narodil Spasitel, to je Kristus Pán!“

K duchovnímu prožití Vánoc žehnají + Patriarcha Eliáš a biskupové Byzantského katolického patriarchátu© 2010 Národní sjednocení | webmaster