/   Svátek má:
 

Papežská biblická komise hlásá hereze

Autor: + Eliáš, Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu,
+ Metoděj OSBMr, + Timotej OSBMr, Biskupové sekretáři


Papežská biblická komise na žádost pseudopapeže Bergoglia vypracovala na 330 stranách studii s názvem „Co je člověk? Itinerář biblické antropologie“. Ve skutečnosti jde o vnucování heretické interpretace Bible. Přibližně na deseti stranách se studie věnuje homosexualitě.

Citace z knihy: „Je třeba hned poznamenat, že Bible nemluví o erotickém sklonu k osobě stejného pohlaví, ale pouze o homosexuálních aktech.“ (b. 185)

Člověk může těžce hřešit i jen v myšlenkách či pocitech. Například skutku vraždy předchází myšlenková nenávist, která disponuje k otevření se duchu smrti. Proti erotickému sklonu i k osobě jiného pohlaví, přestože odpovídá lidské přirozenosti, musí křesťan bojovat, pokud je mimo Boží řád, a ne hřích legalizovat. V oblasti morální čistoty platí: „Kdo hledí na ženu žádostivě, už s ní zcizoložil ve svém srdci.“ Pokud člověk zhřeší, musí co nejdřív konat adekvátní pokání (spálit nečisté obrázky, vyhýbat se blízké příležitosti ke hříchu). Hledat místo pokání výmluvy, jak to dělá Papežská biblická komise, která už hřích nenazývá hříchem, vede do zavržení. Toto rušení Božích přikázání, kterého se dopouští, je do nebe volajícím hříchem, protože vede do záhuby masy oklamaných katolíků. To, co páchá Papežská biblická komise pod taktovkou Bergoglia, je znakem totálního odpadu od Boha a vzpoury proti Němu. Jde o propagaci morální zkaženosti a ďábelské pýchy, která se Bohu i Jeho zákonům drze vysmívá. Nepočítat se smrtí, Božím soudem a věčným trestem v pekle, jak to dělá Biblická papežská komise, je šílenstvím.

Pokud v sobě někdo živí erotický sklon v myšlenkách a pocitech, dřív nebo později skončí v hříšném skutku. Biblická papežská komise záměrně vymýšlí teorie o erotickém sklonu a homosexuálním aktu a cíleně tím připravuje cestu, aby se sodomie přestala nazývat tím, čím je, smrtelným hříchem a démonickou závislostí.

Manipulací o erotickém sklonu a skutku rouhavě tvrdí, že prý Bible v žádném případě nepovažuje vzájemnou erotickou náklonnost stejného pohlaví za hřích! Tímto homosexualitě lživě připisuje, že je stvořena Bohem, či je dokonce Božím darem! Toto je hrubá manipulace a zločin proti Bohu i lidem! Písmo svaté naopak homosexualitu jako takovou jednoznačně označuje za ohavnost a těžký hřích. Jde o protipřirozenou anomálii, která má své kořeny v odpadu od Boha a modloslužbě – okultismu – ať už dotyčného nebo jeho předků, a je spojena i s démonickou obsesí. Tedy homosexualita je trestem za hříchy proti víře a za modlářství, jak vysvětluje Boží slovo v listě Římanům 1,18n. „Muži zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému... Provádějí hanebnosti... protože si nevážili pravého poznání Boha.“ (Ř 1,27-28)

Podobně jako sklon k sadismu, alkoholismu či narkomanii je i homosexualita, pedofilie nebo zoofilie nezřízenou hříšnou vášní, kterou člověk nesmí realizovat. Pokud v někom vyvstane, musí ji v sobě odsoudit, oddělit se od ní a bojovat proti ní. Pokud se člověk s touto hříšnou náklonností vnitřně sjednotí, zákonitě přijde hříšný skutek. Jestliže dnes papežská komise absurdně hodnotí sklon k sodomii jako přirozený jev, nikdo už proti němu nebude bojovat a skončí v otroctví hříšné a démonické závislosti! V 99,9 % případů homosexuality dnes jde o hříšnou vášeň získanou vinou sugestivní propagace a popularizace zvrácenosti už od mateřských škol. 0,1 % je možná bez vlastní viny zděděná duchovní či fyziologická anomálie jako následek hříchů předků. I v takovém případě je však člověk povinen se od tohoto negativního dědictví vnitřně oddělit a prosit Boha o duchovní osvobození.

Citace z knihy: „Co byl vlastně hřích Sodomy, že byl hodný tak přísného trestu? Nebyla to sexuální nezřízenost praktikovaná vůči lidem stejného pohlaví.“

Ptáme se, v čem tedy spočívá hřích sodomie? Podle členů Biblické papežské komise hřích sodomie prý „spočívá v nedostatku pohostinnosti, v nepřátelství a násilí vůči cizinci... a proto si zaslouží být potrestán s největší přísností...“

Bergoglio a členové jeho biblické komise se tímto absurdním a záměrným překrucováním reality dopouštějí hříchu proti Duchu svatému, o kterém Pán Ježíš říká, že nebude odpuštěn nikdy, ani v tomto, ani v budoucím věku.

Citace papežské komise: „Některé formulace biblických autorů, jakož i disciplinární směrnice Leviticus, vyžadují inteligentní interpretaci...“ (b. 195)

To, co ale komise podala, je vzor ne inteligentní, ale stupidní, lživé a heretické interpretace. Biblická papežská komise dokázala, že nemá nic společného s katolickým učením, protože veřejně hlásá hereze a drze a zatvrzele se staví proti Zjevené Pravdě. Členové této komise se v čele se svým sekretářem, jezuitou Pietro Bovatim, dle Gal 1,8-9, vyloučili z církve. Pokud nebudou konat pravdivé pokání, budou věčně zavrženi.© 2010 Národní sjednocení | webmaster