/   Svátek má:
 

List nejen polským biskupům a kněžím v postu 2021

Vážení biskupové a kněží Polska,

Polsko je vystaveno velkému tlaku k přijetí mRNA vakcíny a realizace Velkého resetu, jehož konečným výsledkem má být likvidace křesťanství i polského národa.

Stav, ve kterém se tyto dny nachází Polsko a téměř celý svět, by nemohl nastat, kdyby církev byla tím, čím má být: sloupem pravdy, světlem světa a solí země. Zlom nastal už na II. vatikánském koncilu. Vlády v církvi se ujal duch aggiornamenta se světem. Dnes žneme ovoce. Velká vina dopadá nejen na koncilní, ale i na pokoncilní papeže. První dva zlom zosnovali a ti druzí ho prosazovali, každý svým způsobem. Je výsměchem, že za to byli tři z nich prohlášeni apostatou Bergogliem za svaté. Pokud by jejich úřad zastával skutečně světec, jako byl sv. Pius X., proces destrukce by se zastavil.

Polští teologové bohužel v pokoncilní době šilhali po falešné úrovni německých heretiků, ohromovali seminaristy těmito „teologickými velikány“ a snažili se jim aspoň částečně vyrovnat. Ovoce tzv. prestižní německé teologie dnes vidíme v přijímání největších herezí a morální dekadenci, dokonce ve formě schvalování sňatků sodomitů v německých chrámech. Proti těmto apostatickým aktivitám německých biskupů se postavili polští biskupové na Ukrajině v čele s arcibiskupem Mokrzyckim.

Tragédií však je, že legislativní agendu sodomie prosazuje především nynější tzv. „Svatý otec“ František. Zneužil k tomu i Synodu o mládeži (2018) i Synodu biskupů (2019). Rovněž veřejným výrokem, který nikdy neodvolal, se přímo zasadil za legalizaci soužití sodomitů (2020). Tento „Svatý otec“ se vysmál z 1. přikázání Dekalogu, když ve Vatikánu intronizoval démona Pačamamu a zúčastnil se i magického obřadu. Brzy nato začal neústupně prosazovat genocidní vakcinaci, a to pro všechny. Postavil se tím proti čestným odborníkům v medicíně, kteří jsou hlasem svědomí a bijí na poplach před nebezpečnou vakcínou, která narušuje lidský genom, tedy lidskou přirozenost jako takovou, a navíc je součástí procesu čipizace. Bergoglio tvoří jednotu s genocidním plánem Gatese a s ostatními, kteří prosazují Velký reset. Gates prohlásil: „Odvedeme-li dobrou práci s vakcínami, (v první etapě) snížíme populaci o 10-15%“, to znamená o 1 miliardu. Římský klub však už veřejně mluví o genocidním plánu 6 miliard. Celosvětová vakcinační kampaň, prosazovaná apostatickým Vatikánem, směřuje nejen ke genocidě, ale i k čipizaci. Už dnes se proto rozhoduje: buď jsi na straně Krista, anebo antikrista. Bible varuje před přijetím čipu trestem ohnivého jezera.

Každý biskup ať na základě naléhavého varování čestných odborníků v medicíně vyzve věřící ve své diecézi, aby nebezpečnou vakcínu nepřijímali a naopak, aby před ní varovali i své okolí. Sami výrobci přiznali, že vakcína nechrání organismus před infekcí ani nezabraňuje jejímu přenášení. Pro katolický svět je zahanbením Tanzanie, kde právě katolický prezident radikálně odmítá lockdowny i vakcíny. Spoléhá na Boha a na místní prostředky, ne na Gatese a spol. Cílem umělé pandemie není zdraví, ale zotročení a genocida.

Každý polský kněz ať rovněž podle svého svědomí, bez toho, že by čekal na biskupa, varuje před nebezpečnou vakcínou proti covidu. Každý musí začít nazývat lež lží a pravdu pravdou, to je základní projev pokání, které po nás vyžaduje zvláště tato historická postní doba 2021.

Co se týče sodomie, Boží slovo za ni ukládá nejtěžší tresty (srov. 2Pt 2,6, Juda 7). Arcibiskup Vigano odvážně ukázal na zločiny homosexuální sítě na nejvyšších místech v církvi i na to, že tzv. Svatý otec ji kryje. Vyzval ho proto k abdikaci.

Jaká je pravdivá diagnóza stavu církve?

Je „Svatý otec“, tzv. František, apostatou a heretikem, ergo neplatným papežem? Anebo je platným papežem, i když prosazuje sodomii, modlářství s Pačamamou a genocidní program skrze mRNA vakcinaci? Odpověď je naprosto jasná. Jako apostata a heretik je neplatným papežem. Dle Božího slova Gal 1,8-9 a dle věroučné buly Pavla IV. Cum ex apostolatus officio je vyloučen z církve, tedy není ani katolíkem, ani křesťanem. Je zrádcem a Jidášem. A k této realitě se musí každý katolický biskup i každý katolický kněz před Bohem a před církví zodpovědně postavit a vyvodit jasné důsledky. Znamená to, že tomuto zrádci Krista se nesmí žádný katolický biskup ani kněz podřizovat, ale musí se od něj oddělit, jinak s ním zůstává v duchovní temnotě a pod prokletím.

Kéž by se našli aspoň dva nebo tři biskupové z Polska a s nimi i skupiny odvážných kněží, kteří by se distancovali od pohoršující apostaze Vatikánu! Pokud je biskupská konference Polska podřízena arciheretiku Bergogliovi, padá skrze ni prokletí na celé Polsko. Pokud se od Bergoglia oddělí, přijde požehnání nejen na polskou církev, ale i na celý polský národ.

Z bolestného pohledu na apostazi Bergoglia je třeba vidět i neplatnost svatořečení Jana Pavla II. Bergoglio je heretik, a proto vše, co koná, je neplatné. Bergogliovo svatořečení Jana Pavla II. je neplatné. Navíc, kdyby byl Jan Pavel II. opravdu světcem, postavil by se proti herezím modernismu. Tyto hereze se však naopak za jeho pontifikátu nejvíce rozšířily. Světec by se postavil i proti šíření neopohanství. Jan Pavel II. však pohanství otevřel dveře církve dokořán, a to precedentně v Assisi v roce 1986.

Podmínky k duchovnímu probuzení a záchraně Polska:

Ať každý biskup i každý kněz, bez jakýchkoli nařízení shora, sám začne pokání od sebe a vyzve k němu i všechny, za které má zodpovědnost. Polsko může zachránit jedině Bůh. Kromě pokání je podmínkou záchrany modlitba. „Nezjedná Bůh právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane“. (Lk 18,7n)

V těžkých situacích křesťané drželi modlitební stráže s cílem vytvořit nepřetržitou modlitbu. Jedna stráž potřebuje k obsazení dne 23 lidí, protože jedna hodina je společná pro všechny, a to od 20 do 21 hodin. Kéž se každý biskup, každý kněz i každý křesťan začlení do modlitební stráže! Ať ji tvoří rodiče i děti, důchodci i mladí lidé. Vyzkoušejte Boha! On vás nezahanbí. Polsko bude zachráněno!

Církev pod vedením papežského Jidáše zatím intenzivně spolupracuje na duchovní i fyzické autogenocidě lidstva. Pokud Polsko začne konat pokání, nastane probuzení nejen v polské církvi, ale i v celém národě! Tím se stane příkladem pro celou katolickou církev i pro celý svět. Satanizace spojená s Velkým resetem, vakcinací a čipizací bude zastavena. Především zde jde o věčnou spásu milionů! Vážení polští biskupové a kněží, uvědomujete si tuto zodpovědnost před Bohem?

Závěr: Co máte v rámci pokání konat vy, polští biskupové a kněží, v postní době 2021?

1) Vyzvat polskou veřejnost k odmítnutí nebezpečné mRNA vakcíny.

2) Oddělit se od apostaty Bergoglia.

3) Přiznat neplatnost kanonizace Jana Pavla II.

4) Zorganizovat a zapojit se do vytvoření nepřetržitých modlitebních stráží.

V Kristu + Eliáš, Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr, Biskupové sekretáři

9. 3. 2021

Touto výzvou se skrze nás Pán a Spasitel, Ježíš Kristus, neobrací pouze k biskupům Polska, ale i na každého biskupa a kněze katolické církve!© 2010 Národní sjednocení | webmaster