/   Svátek má:
 

Několik základních informací o islámu. 1.část

(Z textu nejdůležitějších nařízení islamského náboženství jasně vyplývá, že katolický křesťan s muslimem nemůže sjednávat jakoukoliv smlouvu, paktovat se, natožpak se modlit, aniž by neměl těžký hřích.)

Islám znamená „podřízení, poslušnost“. Muslim – podřízený Alláhově vůli; stejný slovní kořen „s-l-m“.

Šaríja znamená „cestu, po níž se má kráčet“. Islám je z 80% politicko-sociální norma a z 20% norma náboženská. Šaríja je šííty a sunnity praktikována různými způsoby - modlitby (sunnité 5x (80%) a šíítové 3x denně), předepsané jídlo, vstup do manželství (rodiče dohadují svatbu za zády mladých), předepsaný rodinný život a právní vztahy žen a mužů (dle Koránu jsou mužové o stupeň výše, syn vždy dědí více). Mohamed zemřel bez nástupců – sunnité přijali politicko-náboženské představitele islámu, šííté však uznávají pouze zetě Alího a dědice.

Pět pilířů islámu:

1) Alláh je bohem a Mohamed je poslem
2) Společná modlitba (salát); modlitba jednotlivce „duá“ nemá náboženskou platnost.
3) Daň muslimů (2,5% až 20%)
4) Půst – ramadán 9.měsíc, porušení se dá zaplatit.
5) Pouť s meditací, 7x obejít Kábu=hranatá svatyně postavená Mohamedem a prý obnovená Abrahamem a Izmaelem; potom políbit černý kámen v rohu – byl prý bílý, ale hříchy prý zčernal. Kamenování satana 7mi oblázky, zabití obětního zvířete na připomenutí Abrahamovy oběti.

Džihád – svatá válka proti všem nemuslimům, což je úsilí šířící islámskou víru. „A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chytejte je a proti nim dělejte všemožné nástrahy.“ (súra 9.5) (súra 8:39 a srov.2:193): „Bojujte tedy proti nim, aby už nebylo pokušení k odpadlictví a aby všechno náboženství bylo jenom Boží (Allahovo)!“

Svět muslimů má dvě části. „Dar-al-harb“ (dům války) – místa, která je nutno dobýt všemi možnými prostředky a „Dar-al-islám“ (dům islámu), který se má rozšířit po celé zemi. Není rozdílu mezi umírněným a radikálním muslimem. Podle Koránu je boj v Alláhově jménu příkazem všem muslimům. (súra 4:74,4:95-96): „Ti, kteří bojují v Allahově jméně obdrží v nebi větší odměnu než ti, kteří nebojují.“ „Nechť tedy bojují na Allahově stezce ti, kdož kupují za život pozemský život budoucí! A těm, kdož bojují na Allahově stezce a budou zabiti či zvítězí, těm dáme odměnu nesmírnou.“ (súra 4:74). „Alláh nařídil Mohamedovi a jeho následovníkům bojovat proti nevěřícím v islám. „Bojujte proti těm, kdož nevěří v Boha… a neuctívají náboženství pravdy [islám] z těch, kterým se dostalo Písma [křesťané a židé].“ (súra 9,29).

Kde je džihád politicky nemožný, má islám postupovat jinými způsoby. Tři úrovně islamizace (saláf) jsou:
1. Pokud muslimové v menšině, tak slova o lásce, umírněný muslim nechce uříznout hlavu, ale nemá nic proti „radikálovi“, který to udělá; když je muslim vyzván musí poslouchat; spoléhá v přelidnění muslimskou populací),
2. Pokud muslimové v komunitě, tak požadují více práv; mnoho modlících se muslimů zablokuje ulici, když jim není povoleno postavit další mešitu a
3. džihád. Každý muslim potvrdí, že islám nerozlišuje na „umírněné“ a „radikální“ muslimy - to je dle muslimů samých nemuslimský termín.

Džihád byl klíčem Mohameda k rychlému rozpínání jeho náboženství. Kterýkoliv národ, který okamžitě nekonvertoval, byl prohlášen "DHIMNÍ", nevěreckým, a jeho lidé se stali druhořadými občany. Byly jim uloženy těžké daně a uvalena na ně omezení (horší přístup k vodě, omezení vzdělání a výkonu povolání pro nemuslimy, a jestliže porušili islámský zákon, tak je vyžadován trest - potrestání stětím hlavy mečem nebo nožem a nebo zmrzačení.

Opuštění islámu (irtidád) je trestáno smrtí, což musí vykonat náboženští představitelé nebo členové rodiny. Pokud jde o nezletilého, tak ten držen ve vazbě do doby zletilosti a potom je mu dána doba 30 dnů, když ani po této době nezmění názor, tak následuje smrt.

Dočasné manželství (muta), které je možno uzavřít na pár měsíců nebo dokonce na pár dnů a podle posledních svědectví muslimů i na několik hodin.

Abrogace (figh)- nahrazování - používá princip nahrazení súr (veršů) v Koránu. Súry staré „mansúh“ jsou nahrazovány novými „násih“. Nikde však v Koránu není napsáno, která je která. Otázkou je, jak při tomto nahrazování súr je to vůbec možné, protože vůle Alláha byla plně zjevena a údajně jí není možno měnit.

Takija - takiju může uplatnil kterýkoli muslim, pokud to lze ospravedlnit šířením a prospěchem islámu. Muslim tedy nemá žádnou morální povinnost říkat pravdu nebo dodržet smlouvu s nemuslimy. Proto mohou být závazky a mírová jednání uzavírána a rušena dle vůle.

Quibla je směr, kterým věřící obrací tvář při modlitbě. Podle tradice Mohamed se po příchodu do Mediny obracel k Jeruzalému stejně jako židé. Tato quibla zůstávala v platnosti jeden a půl roku. Potom udělal Mohamed ráznou změnu a začal se modlit ke Kábě a začal recitovat své verše z medinského období. Nemuslimové jsou prý nečistí. Nesmějí se přiblížit k Mekce a Posvátné mešitě: „Modloslužebníci (křesťané a židé), jsou věru nečistota! Nechť se tudíž nepřibližují k Posvátné mešitě.“ (súra 9,28). Dodnes nemůže žádný křesťan navštívit Mekku. Saudská Arábie kolem ní pro křesťany vybudovala dálniční obchvat. Usáma bin Ládin prý zahájil svoji válku proti Americe, protože nevěřící (křesťané) přišli do Saudské Arábie a tak poskvrnili svatou zemi proroka Mohameda.© 2010 Národní sjednocení | webmaster