/   Svátek má:
 

Dopis arcibiskupa Carlo Mario Vigana prezidentu Trumpovi

Neděle Nejsvětější Trojice, 7. června 2020

Pane prezidente,

v posledních měsících jsme byli svědky zformování dvou znepřátelených stran, které bych nazval „biblickými“: dětí světla a dětí temnoty. Děti světla tvoří nejvýraznější část lidstva, zatímco děti temnoty představují absolutní menšinu. A přesto jsou ti první z nich předmětem jakési diskriminace, která je staví do situace morální podřadnosti vůči jejich protivníkům, kteří často zastávají strategické pozice ve vládě, v politice, v ekonomice a v médiích. Zdánlivě nevysvětlitelně jsou ti dobří drženi jako rukojmí bezbožníky a těmi, kteří jim pomáhají buď z vlastního zájmu, nebo ze strachu.

Tyto dvě strany, které mají biblickou povahu, jsou následkem jasného oddělení potomstva ženy od potomstva hada. Na jedné straně jsou ti, kteří, i když mají tisíc vad a slabostí, jsou motivováni touhou činit dobro, být čestnými, starat se o rodinu, zapojit se do práce, přispět k rozkvětu své vlasti, pomáhat potřebným a v poslušnosti Božímu zákonu si zasloužit království nebeské. Na druhé straně jsou ti, kteří slouží sobě, kteří nezachovávají žádné morální principy, kteří chtějí zničit rodinu a národ, vykořisťují dělníky, aby sebe samé nepřiměřeně obohatili, rozpalují vnitřní rozdělení a války a shromažďují moc a peníze; pro ně jednoho dne klamná iluze dočasného blahobytu – nebudou-li činit pokání – ustoupí strašnému osudu, který je čeká, daleko od Boha, ve věčném zatracení.

Ve společnosti, pane prezidente, tyto dvě protikladné reality spoluexistují jako věční nepřátelé, stejně jako Bůh a satan jsou věční nepřátelé. A podle všeho se děti temnoty – s nimiž můžeme snadno ztotožnit „hluboký stát“, proti němuž se moudře stavíte a který proti Vám v těchto dnech zuřivě vede válku –, nyní rozhodli ukázat karty, abych tak řekl, odhalením svých plánů. Zdá se, že si jsou tak jistí, že už mají vše pod kontrolou, že odložili tu obezřetnost, která až dosud alespoň částečně zakrývala jejich skutečné záměry. Vyšetřování, která již probíhají, odhalí skutečnou odpovědnost těch, kteří řídili mimořádnou situaci spojenou s koronavirem nejen v oblasti zdravotní péče, ale také v politice, ekonomice a médiích. Pravděpodobně zjistíme, že v této kolosální operaci sociálního inženýrství jsou lidé, kteří rozhodli o osudu lidstva a uzurpovali si právo jednat proti vůli občanů a jejich zástupců ve vládách národů.

Zjistíme také, že nepokoje v těchto dnech byly vyprovokovány těmi, kteří, když viděli, že virus nevyhnutelně mizí a že sociální poplach kolem pandemie ustupuje, museli nutně vyvolat občanské nepokoje, protože ty budou následovány represí, která, ačkoli legitimní, může být odsouzena jako neoprávněná agrese proti obyvatelstvu. Totéž se děje i v Evropě v dokonalé synchronizaci. Je zcela zřejmé, že použití pouličních protestů slouží záměrům těch, kteří by chtěli, aby v nadcházejících prezidentských volbách byl zvolen ten, který ztělesňuje cíle „hlubokého státu“ a který tyto cíle vyjadřuje věrně a s přesvědčením. Nebude překvapivé, pokud se za několik měsíců znovu dozvíme, že za tímto vandalismem a násilím se skrývají lidé, kteří chtějí profitovat z rozpadu společenského řádu, aby vybudovali svět bez svobody: Solve et Coagula, jak učí zednářské přísloví.

I když se to může zdát znepokojující, nepřátelská seskupení, která jsem popsal, se vyskytují také v náboženských kruzích. Existují věrní pastýři, kteří se starají o stádo Kristovo, ale existují i prodejní nevěrci, kteří se snaží rozptýlit stádo a nechat ovce napospas dravým vlkům, aby je mohli pohltit. Není divu, že tito námezdníci jsou spojenci dětí temnoty a nenávidí děti světla: stejně jako existuje hluboký stát, existuje i hluboká církev, která zrazuje své povinnosti a zříká se svých závazků před Bohem. Proti „neviditelnému nepříteli“ tedy bojují nejen dobří vládci v státních záležitostech, ale také dobří pastýři v církevní sféře. Je to duchovní bitva, o které jsem mluvil v mé nedávné výzvě, která byla zveřejněna 8. května.

Spojené státy mají poprvé ve Vás prezidenta, který odvážně brání právo na život, který se nestydí odsoudit pronásledování křesťanů po celém světě, který mluví o Ježíši Kristu a o právu občanů na svobodu vyznání. Vaše účast v Pochodu pro život a vaše nedávné vyhlášení měsíce dubna jako měsíce národní prevence zneužívání dětí jsou činy, které potvrzují, na které straně chcete bojovat. A odvažuji se tvrdit, že oba jsme v této bitvě na stejné straně, i když s různými zbraněmi.

Z tohoto důvodu se domnívám, že útok, jemuž jste byl vystaven po vaší návštěvě Národní svatyně Jana Pavla II., je součástí zrežírovaného mediálního příběhu, jehož cílem není bojovat proti rasismu a vnášet sociální lad, ale vyostřovat situaci; nevnášet spravedlnost, ale legalizovat násilí a zločin; nesloužit pravdě, ale upřednostňovat jednu politickou frakci. A je znepokojující, že existují biskupové – například ti, které jsem nedávno odsoudil –, kteří se podřizují „hlubokému státu“, globalizmu, jednolitému myšlení, Novému světovému řádu, jehož se stále častěji dovolávají ve jménu univerzálního bratrství, které v sobě nemá nic křesťanského, ale evokuje zednářské ideály těch, kteří chtějí ovládnout svět vyhnáním Boha ze soudů, ze škol, z rodin a nejspíš i z církve.

Američané jsou uvědomělí lidé a nyní pochopili, do jaké míry mainstreamová média nechtějí šířit pravdu, ale snaží se ji umlčet a překroutit, šířením lži, která je užitečná záměrům jejich pánů. Je však důležité, aby se ti dobří – kteří jsou ve většině – probudili ze své liknavosti a nenechali se klamat menšinou nepoctivých lidí se skrytými záměry. Je nutné, aby se ti dobří – děti světla – spojili a aby bylo slyšet jejich hlas. Cožpak je účinnější způsob, pane prezidente, než modlitba, v níž prosíme Pána, aby Vás, Spojené státy a celé lidstvo ochránil před tímto obrovským útokem nepřítele? Před mocí modlitby se zhroutí podvody dětí temnoty, odhalí se jejich spiknutí, ukáže se jejich zrada, jejich děsivá síla se rozpadne vniveč, jakmile bude postavena do světla a odhalena jako to, čím skutečně je: pekelný podvod.

Pane prezidente, má modlitba stále směřuje k milovanému americkému národu, kam jsem měl tu čest a privilegium být poslán papežem Benediktem XVI. jako apoštolský nuncius. V této dramatické a rozhodné hodině pro celé lidstvo se modlím za Vás a také za všechny ty, kteří jsou na Vaší straně ve vládě Spojených států. Věřím, že Američané jsou se mnou a Vámi spojeni v modlitbě k Všemohoucímu Bohu.

Sjednocený proti neviditelnému nepříteli celého lidstva, žehnám vám a první dámě, milovanému americkému národu a všem mužům a ženám dobré vůle.

+ Carlo Maria Vigano, Titulární arcibiskup Ulpiany
Bývalý apoštolský nuncius Spojených států amerických© 2010 Národní sjednocení | webmaster