/   Svátek má:
 

Fata morgána v Moravské Třebové

Autor: Ladislav Malý

Na videu jsem si vyslechl schůzku asi dvaceti lidí, kteří se sešli v Moravské Třebové k rokování u kulatého stolu AKS. Už při seznamování členů schůzky, dostavivších se z různých politických stran, ale i nepartijních, byla patrná neshoda v jejich názorech i v očekávání výsledku schůzky. Pravda, všichni souhlasili s tzv. Deseti body AKS, což ale není nic jiného než výcuc stěžejních politických myšlenek z různých pravicových stran a národních hnutí, jimiž všichni operují ve svých programech. Tak namátkou: Výstup z EU, z NATO, obnovit vojenský výcvik mládeže, tradiční rodina apod. to jsou body, které pravicové strany mají jako trumfy připraveny ve volbách porazit Demoblog a Piráty.

Schůzce svým hlubokým a přesvědčivým hlasem exceloval pan Denis Novak. On to také je, kdo iniciuje tzv. akci kulatého stolu a také kdo přišel s „geniální“ myšlenkou, že všechno záleží na nás, na prostých lidech. Pan Novak odmítá politiku jako takovou, odmítá i politické strany – všechno si prý mají lidé vyřídit u kulatého stolu a vzájemným rozhovorem docílit kýženého pozitivního výsledku. Podle něj, všechny politické partaje mají ke kulatému stolu vyslat své zástupce, hovořit o daném tématu, například exekuce, a tam dospět k výsledku bez politického řešení….

Domysleme to: Podle Ministerstva vnitra je asi v současnosti v naší republice 180 politických stran a hnutí. Kdyby každá z nich vyslala své dva zástupce ke „kulatému stolu“, znamená to, že by se jich soustředilo 380. Tito zástupci by měli jednat o všem, co pálí společnost, a kde? – jedině na stadionu, aby se tam všichni vešli. A jak dlouho by takové jednání trvalo? Kolik minut by každý zástupce měl na svůj názor? Pan Novak sice předvádí myšlenku, ale onen tah na branku, metodu, jak to provést, aby se daly plody myšlenky konzumovat – ta chybí.

Jiný příklad: Všichni víme, že krást a podvádět se nemá – nuže, u kulatého stolu se dohodněme, že krást ani lhát nebudeme, a ejhle – stanou se z nás andělé…

A co vláda? Kdo by ji sestavil, a podle jaké ústavy by měla fungovat? Všechny tyto názory jsou nedomyšlené, jednoduché a „geniální“ – pro lidi s jednoduchým myšlením!

Pan Denis si možná neuvědomuje, že svými názory popírá přirozenost člověka, který z jedné strany touží po rovnosti s druhými, ale ze strany druhé je si vědom, že bez autority a řádu život na zemi není možný; musí zde být organizace a hierarchie, které lidé dají svůj placet, které důvěřují, a ona zpětně musí za své voliče hovořit, nést odpovědnost a působit kázní a mravními hodnotami. (Že se tak pohříchu neděje, je věc jiná.) Každá organizace musí mít svůj pevný řád, stanovy a program a tím předstoupit před veřejnost – bohudíky, bez autority a řádu svět přestává fungovat. A navíc každý člověk touží po soutěživosti, chce projevit své schopnosti v boji, třeba politickém.

Uvědomuje si to pan Denis Novak? Pakliže ano, proč motá lidem hlavu falešnými představami, že je možné, aby společnost žila bez vládnoucí hierarchie?

Pan Denis svými názory na nepolitickou politiku dost připomíná Václava Havla, který rovněž cosi podobného po „sametovém“ převratu razil, ale až V. Klaus rozetnul uzel svým energickým založením klasické politické strany.

Kdyby D. Novak svým rétorickým uměním razil myšlenku po nové politické straně, jejíž metou je konzervativní demokracie opírající se o tradiční filosofické hodnoty antiky a Řecka, okořeněné křesťanstvím, - nutno poznamenat, že současná tzv. pravicová a národnostní politická scéna se povážlivě posunula a dál sklouzává doleva a k liberalismu -, tak by měl sympatie mnohých. A navíc se domnívám, že systém demokracie s klasickým uspořádáním třech mocí: moc zákonodárná, exekutiva a moc soudní (Ch. Montesquieu), je už natolik vžita do politické praxe a kultury národů Evropy, že myšlenka na anarchizující jednání o politice bez politiky u jakési malé skupinky blouznivců budí u ostatních pobavení.

Pan Denis zapomíná, že my, čeští katolíci, jsme kdysi dávno v hluboké historii něco podobného prožili. Bylo to po upálení Jana Husa, kdy se v Čechách rojili samozvaní kazatelé, blouznivci, jejichž hlas zněl jasně proti církevní hierarchii, proti biskupům a kněžím. „My, prostí lidé, jsme ta církev, - nám stačí pouze Písmo, nechceme žádnou církevní hierarchii“ – hlásali. Všechno nakonec skončilo v anarchii a prolitím krve. To uvádím, jako příklad, jistě přitažený za vlasy, ale jistou podobnost tady vidím. Dneska jako tehdy některým samozvaným „kazatelům“ jde o likvidaci přirozeného řádu…

Aby bylo jasno: není pochyb o tom, že jsem bytostně pro demokratickou diskusi rovný s rovným v kontextu hledání pravdy. V budoucí stavovské společnosti, kdy nebudou existovat politické strany a suplovat je budou profesní stavy občanů, bude přísná decentralizace státu a subsidiarita, kdy nejnižší článek společnosti – obec – bude sama sebe řídit a na co nebude stačit, přebere článek vyšší – okresy, pak taková diskuse mezi občany bude mít svoje nezastupitelné místo v organizaci řízení obce.

Doufejme, že Akce kulatý stůl jako fata morgána blouznivými myšlenkami stačí poblbnout jen několik blouznivců, kteří se nevyznají v politickém uspořádání a organizaci naší země; bohužel je to opět tříštění sil lidského a myšlenkového potencionálu.

V Praze, 24. 5. 2021, www.narodnijsednoceni.cz© 2010 Národní sjednocení | webmaster