/   Svátek má:
 

Papež sv. Martin a sv. Maxim v boji proti herezi, a hereze II. Vatikána

Začátkem 7. století zavládla na Východě hereze monotheletismu. Stoupenci této hereze skrytě popírali i základní pravdu křesťanství, že Kristus je pravý Bůh a pravý člověk. Z této základní pravdy víry vyplývá i pravda o Kristově vtělení, Jeho vykupitelské oběti na kříži za naše hříchy i o Jeho reálném a historickém vzkříšení. Zastánci hereze monotheletismu byli východní patriarchové, kromě jeruzalémského patriarchy Sofronia. Ani papež Honorius I. nevystoupil proti této herezi, naopak v listu se písemně vyjádřil tak, že se na něj pak heretičtí patriarchové odvolávali. Po jeho smrti se už následující papežové od hereze distancovali.

Sv. Maxim byl vysoce postavený císařský úředník, ale kvůli herezi, do níž císař padl, opustil palác a vstoupil do monastýru. Heretický patriarcha Sergius navedl císaře, aby vydal příkaz tzv. „Ektesis“ (Výklad), heretické vyznání víry, a rozkázal všem bez rozdílu, aby se ho drželi. Když ctihodný Maxim viděl rozkol v církvi a pronásledování pravověrných, utvrzoval je v boji proti herezi. Měl zásluhu i na tom, že se proti této nebezpečné herezi odvážně postavil i pozdější svatý papež Martin, který byl pak násilně odveden z Říma do Konstantinopole. Tam byl vězněn, mučen a odsouzen k trestu smrti. Tehdy prohlásil: „Rozsekejte mě na kusy, jak mi hrozíte, ale s herezemi Konstantinopole se nesjednotím.“ Nakonec sv. papež Martin na následky mučení a krutého vězení v roce 655 zemřel.

1) Když byl sv. Maxim zajat, poslové lžipatriarchy se ho chytře ptali, zda náleží do církve, a pokud ano, ať se spojí s nimi. Svatý Maxim odpověděl: „Pán Ježíš nazval církví tu, která se drží pravdivého, spasitelného vyznání víry. Za to On nazval blahoslaveným i Petra a na něm slíbil založit všeobecnou církev. (viz Mt 16,16-19) Proto se chci dozvědět obsah vašeho vyznání víry. Pokud neprotiřečí pravdě, hned vstoupím do společenství s vámi.“

Komentář: Dnešní heretičtí biskupové se rovněž automaticky pokládají za církev, přestože se z ní vyloučili. Když se od nich chcete dozvědět obsah jejich vyznání víry, tedy jestli se odříkají herezí neomodernismu, synkretismu s pohanstvím a hereze bergoglianismu, nechtějí odpovědět. Argumentují, že oni přece každou neděli recitují v liturgii vyznání víry. Tato výmluva je pokrytectvím. Kdyby stáli za tím, co recitují, tak by se hned herezí odřekli.

Když se někdo odloučí od těchto heretických biskupů proto, aby byl v jednotě s Kristem a s pravověrným učením, řeknou mu, že je vyloučený z církve. Prý pokud se chce vrátit, musí přijmout hereze a spojit se s nimi – apostaty. Pro ně ale platí výzva sv. Maxima: „Chci se dozvědět obsah vašeho vyznání víry!“ Obsah jejich víry protiřečí pravému učení. Proto kdo chce být spasen, nemůže s nimi tvořit jednotu. Oni zneužívají autoritu a církevní moc k likvidaci jak pravověrných kněží, tak Božího lidu.,/p>

2) Sv. Maxim byl odsouzen do vyhnanství. Heretický biskup Theodosius mu řekl: „Císař a patriarcha se ze všeho nejvíc chtějí dozvědět, proč se odděluješ od společenství s konstantinopolským stolcem.“ Sv. Maxim odpověděl: „Pokud v této církvi budou hereze a hierarchové odpadlíci, nic mě nepřesvědčí vstoupit do společenství s nimi!“

Komentář: V době sv. Maxima hierarchie odpadla k herezi. Tak je tomu i dnes. Pseudopapež Bergoglio je v jednotě se světovou vládou a tváří se, jako by patřil do církve, ale to je podvod. Ve skutečnosti právě Bergoglio prosazuje totální likvidaci Kristova evangelia, které jediné vede ke spáse. Na prvním místě je proto třeba se oddělit od Bergoglia. On hlásá modlářství s Pačamamou, prosazuje sodomii a vakcinační antievangelium.

3) Teodosius řekl: „Místní sněm v Římě (649) byl neplatný, protože nebyl svolán z rozkazu císaře!“ Sv. Maxim odpověděl: „Církev vyznává jako pravé a svaté jen ty sněmy, které utvrzovaly pravověrné učení. V historii mnohokrát z rozkazu císaře proběhly neplatné, vlčí sněmy, které popíraly Kristovo božství. První takový heretický sněm byl v Týru, druhý v Antiochii, třetí v Seleukii, a pak byly ještě další čtyři heretické sněmy. Všechny byly odvrhnuty a dány pod anathemu.“

Komentář: Dnes by sv. Maxim ale i sv. papež Martin mezi takové heretické sněmy zařadili i II. vatikánský koncil (2VK). Proč? Protože nepřímo otevřel dveře největším herezím, jejichž ovoce dnes žneme. Nepostavil se proti tehdy obnovené herezi modernismu, a dokonce stoupenci této hereze byli určeni jako moderátoři 2VK. Stoupencem této hereze byl i iniciátor 2VK, Jan XXIII. a rovněž Pavel VI., který ducha a literu herezí 2VK potvrdil. Na oba za to dopadla anathema.

Jaké hereze hlásal modernismus v době 2VK a těsně po něm? Byly to věroučné hereze, které popíraly Kristovo božství. Hereze modernismu, které odsoudil sv. Pius X. roku 1907 encyklikou Pascendi Dominici gregis, znovu v síle ožily. Historicko-kritická metoda (teologie) popírá božství Kristovo a všechny zázraky v Písmu svatém i samotnou Božskou inspiraci Bible. Kristus byl rozdělen na Krista historického a Krista víry, který byl pokládán za mytologickou postavu. 2VK byl povinen v této krizové době řešit nejpodstatnější věc, otázku hereze neomodernismu. Protože úmyslně hereze neodsoudil ani se k nim nevyjadřoval, dopustil se největšího zločinu proti víře. Navíc koncil hlásal zjevné hereze synkretismu s pohanstvím pod pozitivním pojmem úcta (k pohanským kultům – religiím, de facto k jejich démonům). Jde o skrytou legalizaci modlářství, tedy hříchu proti prvnímu přikázání. Pro tyto zločiny proti víře je koncil heretický – neplatný! V důsledku toho byla pravdivá misie nahrazena tzv. internáboženským dialogem a místo obrany víry (apologie) a hlásání pravd víry byly hlásány hereze a přijímány pohanské praktiky. Koncilní a pokoncilní papežové se nepostavili na obranu víry, naopak, svým mlčením nebo i aktivitou hereze podporovali. Proto na ně automaticky dopadla anathema, podobně jako na papeže Honoria I. Tuto anathemu na 2VK i jmenované papeže zveřejnil Byzantský katolický patriarchát.

Za pontifikátu lžipapeže Bergoglia bylo dovršeno ovoce ducha 2VK. Bergoglio intronizoval démona Pačamamu v chrámu svatého Petra!

4) Ctihodný Maxim byl přiveden do Konstantinopole, kde přebýval v monastýru svatého Theodora. Přišli tam za ním patriciové Epifanius a Troil. Nutili Maxima, aby podepsal heretický tzv. „Typos“ a tvrdili mu, že tím nepopírá dvě vůle v Kristu, ale jen kvůli pokoji v církvi se o nich mlčí. Sv. Maxim odpověděl: „Zamlčovat znamená popírat.“ Troil na to: „Měj ve svém srdci víru, jakou chceš, nikdo ti nebrání.“ Sv. Maxim odpověděl: „Ale spása záleží nejen na samé víře srdce, ale i na vyznání, protože Pán řekl: Kdo se mě zřekne před lidmi, toho se zřeknu i já před mým nebeským Otcem. (Mt 10,33) I apoštol říká: Srdcem se věří k ospravedlnění a ústy se vyznává k spáse. (Ř 10,10)“

Komentář: 2VK mlčel k herezím neomodernismu. Během několika let se pak na všech teologických fakultách hlásaly hereze pod pláštíkem tzv. vědy a nového pohledu na Písmo svaté. Popíraly inspiraci Písma i veškeré zázraky v něm. V následku toho začala být postupně likvidována morálka a nakonec František v Amoris laetitia popřel i existenci objektivně platných morálních norem. Aktivně prosazuje homosexualismus a mRNA vakcinaci, a tím i genocidu lidstva. Většina biskupů s duchem 2VK ho podporuje a už nerozlišují dobro a zlo. V kořeni tohoto zla bylo jen záměrné mlčení 2VK k herezím modernismu.

5) Císařovi vyslanci se ptali svatého Maxima: „Sjednotíš se (ve víře) s Konstantinopolem?“ Sv. Maxim odpověděl: „Ne, protože představitelé této církve tím, že odhodili závěry čtyř všeobecných sněmů, sami sebe vyloučili z církve. Tím ztratili vládu i kněžství, jak to bylo prohlášeno na sněmu v Římě. Proto se ptám: Jaké svátosti mohou teď vysluhovat? Anebo jaký duch sestupuje na ty, které světí?“

Komentář: Je otázka, kteří biskupové dnes platně udělují svátosti a kteří kněží dnes platně slouží liturgii. Každý biskup a kněz, který tvoří vnitřní jednotu s herezemi, které prosazuje lžipapež, přijal ducha antikrista a nemůže udělovat svátosti platně. Ti, kteří tvoří jednotu s Bergogliem, popírají i čtyři dogmatické sněmy! Oni de facto uznávají jen 2VK, na kterém nastal zlom, ale k sebezničení církve. Tento sněm protiřečí všem pravověrným sněmům a připravil půdu pro masový odpad od víry. Dnes už připravuje skrze Bergoglia cestu k přechodu do anticírkve New Age, tedy do synagogy satanovy. Bergoglio přitom právem argumentuje, že jen realizuje 2VK.

Svatý Maxim se odvolával na místní sněm v Římě, který vystoupil proti herezím monotheletismu. Sněm vyjádřil, že heretici ztratili vládu i kněžství. Podobně tuto realitu vyjadřuje i dogmatická bula Cum ex apostolatus officio (1555) Pavla IV., která stanoví, že všechno, co heretik koná, ať je to kněz, biskup či papež, je neplatné! Tedy i biskupská a kněžská svěcení od heretiků jsou neplatná. A kdo přijal platné svěcení, ale pak odpadl do herezí, vysluhuje už svátosti neplatně.

6) Poslanci se obrátili na Maxima: „Včera přišli z Říma dva vysocí úředníci a zítra přistoupí k svatému přijímání v jednotě s patriarchou. Co budeš dělat ty?“ Sv. Maxim odmítl takové přijímání a řekl: „Vím z Písma, že Duch svatý skrze apoštola Pavla vrhá anathemu dokonce na anděly, pokud by hlásali jiné evangelium.“ (viz Gal 1,8)

Po tomto rozhovoru byla svatému Maximovi useknuta pravá ruka a vyřezán jazyk a byl poslán do vyhnanství, kde pak ve vězení za věrnost Kristu a evangeliu zemřel.

Komentář: Svatý Maxim jasně vyjádřil, že zůstávat v jednotě s heretikem a od něj přijímat údajnou eucharistii znamená vcházet pod tu anathemu, která spočívá na heretikovi.

Svátosti máme proto, aby nám pomáhaly ke spáse. Kdo přijímá od heretiků údajné svátosti, zatemňují ho a jsou mu překážkou spásy. Lidé, kteří se dnes dostávají pod vliv heretiků, jsou největšími odpůrci pravdy a nenávidí pravověrné křesťany.

Sv. Maxim se odvolává na Písmo a říká, že Duch svatý vrhá anathemu dokonce na anděly, pokud by hlásali jiné evangelium. Na 2VK už bylo skrytě hlásáno jiné evangelium. Duch historicko-kritické teologie popírá Krista i nadpřirozeno. Tato apostaze vyvrcholila po 2VK a dnes žneme hořké ovoce. Jediným řešením je pokání – nazvat pravdu pravdou a herezi herezí. Pravdu přijmout a hereze 2VK odsoudit.

+ Eliáš, Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr, + Timotej OSBMr Biskupové sekretáři© 2010 Národní sjednocení | webmaster