/   Svátek má:
 

13. komnata kontrarevolucionářů

Pan Petr Hájek, bývalý blízký spolupracovník Václava Klause, po svém odchodu ze služby na Hradě, založil novou webovou stránku s názvem Protiproud. Stránky se vydávají za kontrarevoluční - protože kolem nás vítězí revoluce, musíme jí nějak čelit – tvrdí nový web.

Mezi kmenovými přispěvovateli je pan Dr. Jiří Hejlek. Od tohoto pána jsem s velkým zájmem přečetl odpověď na článek o Íránu, jehož autorem je Karel Šimek. Autor se v něm nezdráhá pochvalovat Írán za jeho odhodlání bránit svou suverenitu třeba atomovými zbraněmi. Dr. Hejlek s panem Šimkem nesouhlasí, má k článku tři výtky. Já naopak jsem v duchu ocenil pana Šimka za jeho skvělou analýzu, neboť Írán má na atomové zbraně rozhodně svoje právo; brání se totiž militantnímu a útočnému Izraeli.

A právě tenhle poukaz na právo Íránu zřejmě pan Hejlek nerad slyší. On totiž by rád – jak je možno číst v jeho odpovědi -, aby atomové zbraně na Středním Východě měl jenom Izrael. Natolik mu věří. Existence státu Izrael musí být garantovaná v uznaných bezpečných hranicích, píše pan Hejlek.

Je s podivem, že pan Hejlek neví, že právě takové hranice v roce 1948 Izraeli zaručovaly státy Valného shromáždění OSN, včetně bolševického bloku a Spojených států. Připomeňme si v kostce, oč tenkrát šlo.

Území, kde se podlým způsobem vyloupl stát Izrael, patřilo už více jak dva tisíce let Arabům. Žilo tam jen něco málo sefardských Židů, kteří jsou dodneška ve své víře v Boha ortodoxní a nepřejí státu Izrael, natožpak sionistům, a soužití s nimi nedělá nikomu problémy. Až v průběhu XX.století se do Palestiny pozvolným a nenápadným způsobem přestěhovávali Židé, v naprosté většině tzv.Aškenazim, jejichž počet stále sílil, skupovali od Arabů půdu a pomalu zde zapouštěli kořeny, s poukazem jakože je to jejich – Židů - země. Je to asi taková logika, jako bychom my, Češi, chtěli Horní Falc, protože toto území za Karla IV. patřilo k Českému království. Anebo ještě: Je to zrovna tak absurdní, jako – a čas k tomu pomalu dozrává – přijdou Arabové, kteří se díky liberálům a levičákům v průběhu 60.-70.let XX.století přistěhovali do Evropy, a budou požadovat pro svou menšinu, řekněme v Německu, ústavu a své suverénní území.

Už od roku 1945, kdy proud židovských přistěhovalců do tehdy anglického poručnického území – Palestiny – byl nepřetržitý a silný, docházelo mezi Židy a Palestinci k různým potyčkám, ale i tvrdým bojům – Židy vyvražděná arabská vesnice Dejr Jásin hovoří za vše.

Vykolíkované hranice VS OSN ovšem Izraelitům nestačily, a tak okamžitě využili příležitosti a hned 15.května 1948 zahájili ofensivní útok proti svým sousedům, Arabům, jejichž výzbroj byla antikvární. Zatímco Izrael a jeho teroristická armáda, složená ze zločinných tlup jako byla Hagana, Šternovci, Irgun apod. dostávala moderní zbraně z českých zbrojovek, včetně německých letounů zn.Messerschmidt, zanechané Němci v po válce v Protektorátu. Arabové v obranné válce s Izraelem neměli šanci vyhrát; navíc je celý svět odsuzoval jenom proto, že bránili své území, na němž žili odnepaměti. Více než sedm set tisíc jich bylo ze svého domova násilím vyhnáno, mnoho tisíc zavražděno. Izrael chytře využil chvíle, kdy svět Židům přál. Rafinovaným způsobem Židé mediálně využili svého nezpochybnitelného válečného utrpení – ostrakismus, pojízdné plynové komory, masové vraždy apod. – jehož briskní a nečekané odhalení po skončené válce světovou veřejnost konsternovalo. Netřeba připomínat, že světová média byla a jsou dodnes vesměs v židovských rukou, takže účinnou propagandu měli zajištěnou.

Pan Hejlek nemá rád slovo sionismus, nerozumí té frázi. Je to prý používání ideologicky zabarveného klišé k politickým situacím. Mimochodem: Podobným klackem tloukli komunisté své kritiky s poukazem: jste primitivní antikomunisté! Ve všem vidíte ideologii!

Nevěřím panu Hejlkovi, že neví, co ta údajná fráze znamená. Není přece možné, aby intelektuál typu pana Hejlka nevěděl, že sionismus je militantní ideologie Izraele, která udržuje stát Izrael při životě. A tato ideologie v současnosti ovládá euroamerickou civilizaci, neboť bez bohatých, technicky a kulturně vyspělých zemí, by stát Izrael neměl šanci existovat. Proto je třeba státy Evropy i Spojené státy nějakým způsobem spoutat, dát jim pěkně ohlávku a uzdu a používat osvědčeného cukru a biče; Češi tomuhle dobře rozumějí. Nevěřím, že by pan Hejlek nevěděl, že prapůvod sionismu lze dokonce datovat – devadesátá léta XIX. století. Zakladatelé sionismu – židovští intelektuálové z tehdy nejdůležitějších zemí Evropy a Ameriky - stanovili za svůj prvořadý strategický cíl zřídit stát Izrael v jeho pokud možno biblických hranicích. Pro tento svůj úkol přijali taktiku krátko- a střednědobých plánů. Bylo nutno pro svoje záměry získat světové velmoci, což nešlo jinak, než pomocí zednářských lóží gójů a - pomocí válečných útrap - odstranit tehdejší monarchie. Rozparcelovat Evropu a zřídit sionistům povolné liberální demokracie, jež budou národy mystifikovat svobodou jedince, ale finančně je zotročí.

Byli to právě židovští bohatí intelektuálové, bankéři a průmyslníci v Americe a Anglii, kteří hlavním dílem pomohli svým souvěrcům instalovat teroristický režim v sovětském Rusku; v té době se Masaryk ukázal jako jejich „užitečný idiot“. A tak bychom mohli pokračovat.

Sen sionistů se splnil až po druhé světové válce, kdy svým jedem infikovali značnou část evropské inteligence a postupně paralyzovali případná ohniska odporu, například katolickou církev; ta se kdysi nazývala církví bojující - a dneska je z ní hlásná trouba ekumenismu.

V šedesátých letech XX.století vládci Izraele a jejich pokrevní přátelé ve Spojených státech se právem obávali, že se otázka Židů v euroamerické civilizační oblasti poněkud vytrácí, je zanedbávána, což souvisí i s existencí státu Izrael - otázka existence Izraele je otázkou světovou. Aby židovskou otázku dostali hlouběji do povědomí světové veřejnosti, přišli s tzv. holocaustem a s obranou tzv. lidských práv. Tzv.lidská práva nejsou v pojetí sionistů odvislá od Boží autority, nýbrž od člověka a pro člověka; proto jsou vidět takové zvrácenosti, jako homosexulaismus, lesbismus, gender kultura apod. Tzv. lidská práva nejsou nic jiného než kolosální lží, pastí pro národy gójů.

Na základě pravdivých událostí začalo nepředstavitelné matení v interpretaci historie; zatím na západě, po roce 1989 i na východě. Nevím, jestli si to sionističtí ideologové uvědomují, ale neustálé připomínání válečných hrůz, v nichž měli trpět jenom synové Izraele, vzbuzuje u posluchačů, čtenářů, diváků apod. zpočátku jisté rozpaky, posléze zívání a nakonec mávnutí rukou na projev nezájmu. Jakoby nebyli schopni se poučit z dějin; názorně nám to předvádějí vládci tzv. evropské unie, rovněž pohůnci sionistů, svým neumětelstvím a voluntarismem.

Je dojemné, jakou evropští intelektuálové mají starost o křesťany údajně trpící příkoří pod knutou islámu. Opak je pravdou. Právě proto, že v zemích jako je Írán vládne zákonné ustanovení šarie, umožňuje křesťanům pod ochranným deštníkem tohoto zákona žít spokojený a plnokrevný křesťanský život. Na jedné straně intelektuálové v Evropě blahosklonně přihlížejí, jak se u nich doma relativizují křesťanské hodnoty, jak se doslova ničí rodina, manželství a vůbec vztahy mezi lidmi, s pokrčením ramen připouštějí eruptivní vzmach homosexualismu, lesbismu a všech zvráceností, a na straně druhé projevují starost o svobodu křesťanů v arabských zemích!

Ostatně – viděno ze strany Arabů: Cožpak nemají právo bránit svoje náboženství a kulturu před cizími vlivy, např. křesťanskými? To, že umožňují křesťanům v jejich zemích klidné užívání svého náboženského kultu, svědčí o toleranci zákona šarii. Proč my, křesťané, jsme se také tak nechovali? Proč jsme nebránili svoje náboženství před rozkladnými zednářskými teoriemi?

Jsem přesvědčený, že pan Dr. Hejlek tohle všechno ví. Proč ale argumentuje stejnými slovy, jako jeho kolegové s druhé strany barikády, je mi záhadou. Nabízí se jedno vysvětlení, a sice, že někteří intelektuálové z řady kontrarevolucionářů neberou kontrarevoluci tak úplně vážně. Že na jistá „politická klišé“ a různé výrazivo, jakož i jisté oblasti zájmu, jimiž „provokují“ a je používají „primitivní extrémisté“, oni nepovažují za oblast, v níž by kontrarevoluce měla operovat – aby se náhodou revolucionáři moc nezlobili ! Raději věci nebudou nazývat pravými jmény.

Vidět, že česká kontrarevoluce nemá jasné kontury ani cíle.

Ladislav Malý, Praha, duben 2013, narodnisjednoceni@seznam.cz© 2010 Národní sjednocení | webmaster