/   Svátek má:
 

PhDr. Radomír Malý
ŽIVOTOPIS

Nar. r. 1947 v Brně v rodině bývalého prvorepublikového státního úředníka, vězněného za protektorátu v koncentračním táboře Bernau a po r. 1948 šikanovaného kvůli „buržoaznímu smýšlení“ a náboženskému přesvědčení. Vychován katolicky, koncem 60. let vystudoval historii a pomocné vědy historické na brněnské univerzitě, v letech 1970-2 zaměstnán jako historik v uměleckohistorickém muzeu v Kroměříži, odtud propuštěn kvůli náboženskému přesvědčení, až do r. 1989 vykonával méně kvalifikované práce prodavače knih a archiváře technických výkresů. R. 1977 podepsal Chartu 77. Angažoval se v katolickém samizdatu, kvůli tomu pronásledován StB, jednou zadržen na 48 hodin. Po r. 1989 se stal zástupcem šéfredaktora brněnské redakce Lidové demokracie, v letech 1993-4 šéfredaktorem týdeníku pro katolíky Světlo, v letech 1994-6 zástupcem ředitele středních škol pro tělesně postiženou mládež v Brně na Kociánce a konečně od r. 1996 až dosud interním vyučujícím na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde přednáší církevní a obecné dějiny a sociální nauku Církve. Žije trvale v Brně, ženatý (manželka ing. Jana, povoláním programátorka), tři už dospělé děti.

Publikace:

V samizdatu za komunistické éry:

a) Idea státu křesťanského (pseud. Karel Bor), vyšlo v exilových Rozmluvách r. 1987

b) Tolerance v pojetí papeže Jana Pavla II., vyšlo v exilových Studiích r. 1985

Po r. 1989:

a) Alfréd Fuchs, muž dvojí konverze, Brno 1991

b) Humanisté nebo satanisté?, Brno 1997

c) Církevní dějiny, Olomouc 2001

d) Religiozita v dramatu českého národního obrození, Frýdek-Místek 2003

e) František Sušil, obroditel Církve a vlasti, Brno 2004

f) Případ Babice (diplomová práce studenta Pavla Janouška pod vedením RM), Třebíč 2001

Překlady:

a) Andreas Laun: Homosexualita z katolického pohledu, Olomouc 2003

b) Jerzy Robert Nowak: Církev a Velká francouzská revoluce, Olomouc 2003

Stovky článků v dnes neexistujícím deníku Lidová demokracie, dále v časopisech Světlo, Immaculata, Řád, Distance, Mezinárodní Report, ojediněle v denících MFDnes a Lidové noviny, v internetových periodikách, vědeckých časopisech aj.

PUBLICISTIKA

PhDr. Radomír Malý
Kandidát Národního sjednocení do Senátu PČR
za obvod Brno - venkov v roce 2004
• PROGRAM •

1) Hájit českou národní a státní suverenitu proti snahám o její postupné oklešťování ze strany orgánů EU;

2) Změnit výchovný program ve školách: ducha kosmopolitismu a „evropanství" nahradit duchem českého vlastenectví a národní hrdosti; je třeba zdůraznit nosné motivy českých národních dějin: cyrilometodějskou a svatováclavskou tradici, slavnou dobu vlády Karla IV., epochu barokního vlastenectví a českého národního obrození, protinacistický a protikomunistický odboj;

3) Ve vztahu k české společnosti postupovat ve vnitřní politice po vzestupné linii rodina - obec - stát;

4) Základní buňkou české společnosti vždycky byla, je a musí zůstat rodina; pod tímto pojmem je třeba rozumět pouze řádně uzavřené manželství muže a ženy spolu s dětmi, nutno sem zahrnout i neúplnou rodinu, tj. děti s jen jedním rodičem; skutečně nelze, než kategoricky odmítnout hrozící devalvaci pojmu „rodina" nebezpečným pokusem o legalizaci tzv. „registrovaného partnerství" s údajným „právem" na adopci dětí; v tomto směru bude nezbytné bránit tradiční rodinu proti nátlaku ze strany EU, která usiluje o jednotné zákonodárství ve prospěch homosexuálních svazků;

5) Existence rodiny a její soudržnost, podmíněná manželskou věrností, je vážně ohrožena mediální propagandou sexuální promiskuity; proto bude nutné usilovat o zákaz nebo alespoň maximální možné omezení erotiky a zejména pornografie v médiích, zvláště pak o její nedostupnost nezletilým, kteří si na tomto základě vytvářejí zcela defektní obraz o skutečné hodnotě manželství a rodiny;

6) Český národ tak jako většina evropských národů vymírá, rodí se stále méně dětí; příčiny tohoto stavu netkví prioritně v sociální otázce, ačkoliv ani ona není zanedbatelná (nesnadná dostupnost bydlení pro mladé páry, nezaměstnanost...), nýbrž v konzumistické hierarchii hodnot, v níž profesní kariéra a blahobyt mají přednost před založením rodiny; proto nejjistější cestou ke změně může být pouze systematická prorodinná výchova doma a ve škole, kdy mateřství a zejména vícedětnost budou ceněny jako šlechetný dar národu a společnosti a vdaná matka s několika dětmi se stane předmětem společenské vážnosti a úcty, jako tomu bylo ještě před cca 50 lety; tomuto cíli by měl napomáhat stát podporou všech prorodinných programů v médiích a tomu odpovídající umělecké tvorby;

7) Na vymírání českého národa se také podílí legální potraty; neskrýváme, že chceme jejich úplný zákaz, neboť se jedná o zabití člověka, v případě neprůchodnosti tohoto návrhu aspoň jejich maximální možné zákonné omezení; legislativa musí usnadnit proceduru adopce, která je příliš komplikovaná a podpořit možnost anonymních porodů;

8) V sociální sféře nutno podporovat finanční zvýhodnění mladých manželství pomocí daňových úlev, výhodných půjček a odpovídající bytové politiky;

9) Ke zlepšení postavení rodiny je také nutné, aby stát více než dosud respektoval její vnitřní suverenitu; pokud rodina nesouhlasí s programem státní výuky na školách, má jí být umožněno, pokud je toho schopna, vzdělávat děti doma v rámci programu tzv. domácí školy; zároveň také požadujeme omezení dozoru státu nad vzdělávacími programy církevních a soukromých škol v rámci udělování akreditace a jejich větší autonomii;

10) Prorodinná státní politika předpokládá také mezigenerační solidaritu; požadujeme např. větší finanční i společenské zvýhodnění ženy, která obětuje svoji profesní kariéru, aby se doživotně starala o své postižené dítě nebo o svého rodiče upoutaného trvale na lůžko;

11) Základem společenského života na vyšší úrovni je obec; je potřebná decentralizace státu ve prospěch obce, kdy právě na ni přejdou některé z funkcí, vyhrazené dosud státu;

12) Nutno podporovat finanční samostatnost obcí, aby příspěvky od státu mohly být co nejmenší a tím aby se odlehčilo státnímu rozpočtu; podnikatelé a firmy musí být motivováni odpisem daní jen při sponzorství ve prospěch obce a veřejně prospěšných iniciativ (charita, výstavba školy nebo dětského hřiště atd.); současná situace je bohužel taková, že podnikatelská sféra sponzoruje raději akce, které to vůbec nepotřebují, ale na základě daňových odpisů nabízejí širokou možnost faktické bezplatné reklamy (televizní pořady, koncerty „hvězd", fotbalové zápasy);

13) Na nejvyšším stupni společenského života stojí stát; chceme, aby jeho zásahy do života obcí a rodin byly co nejmenší; současnými prioritami státní politiky jsou: obrana národní existence, sociální sféra a kriminalita;

14) Existence českého národa je reálně ohrožena také masovou imigrací; je třeba zpřísnit její podmínky a tvrději než dosud stíhat ilegální přistěhovalectví; legální imigraci potřebných pracovních sil omezit na nejbližší sousední slovanské národy a zabránit přílivu imigrantů zcela odlišných ras a kultur (zvláště z muslimských zemí);

15) V sociální oblasti je nejtíživějším jevem nezaměstnanost; její vysoký stav je způsoben mj. i hospodářskou politikou EU vůči naší zemi, která má zájem, aby tady převládla dodavatelská forma výroby, kdy lze využít levné české pracovní síly, proto nepodporuje rozvoj českého průmyslu, zemědělství a obchodu; je třeba navzdory diktátu EU adekvátní daňovou politikou podporovat hlavně drobné a střední podnikání, kde jsou obrovské rezervy pracovních příležitostí; nutno také zpřísnit podmínky pro vyplácení podpor v nezaměstnanosti a změnit jejich systém, který je nespravedlivý, neboť umožňuje, aby z něj na jedné straně žili docela blahobytně ti, kteří nechtějí pracovat, na druhé straně však takřka vůbec nepomáhá otcům a matkám rodin, kteří by pracovat chtěli a práci si intenzivně, leč marně, hledají;

16) V naší zemi je hodně nemravných příjmů, které nejsou podloženy ani prací, ani podnikáním, ani poctivě nabytým majetkem; sem patří na prvém místě členství politiků ve správních a dozorčích radách, za něž při pracovním „výkonu" schůzování 4x do roka pobírají roční honorář ve výši 100 tisíc až milion Kč, většina politiků je přitom nejméně ve 3 takových radách; požadujeme okamžité zrušení těchto nemorálních privilegií a nahrazení honorářů za členství v těchto grémiích pouhou náhradou za ztrátu času do výše 10 tisíc Kč ročně;

17) Jedním z nejtíživějších jevů je kriminalita; pokládáme za její příčinu především špatné fungování soudů a nízký výměr trestní sazby; žádáme proto zrušení doživotního jmenování soudců a jejich postihy za skandální rozsudky, dále pak zvýšení na dvojnásobek trestní sazby za závažné kriminální delikty vraždy, znásilnění, loupeže, pašování drog, krádeží a finančních podvodů zvaných „tunelování"; obvinění z těchto deliktů nesmějí být vyšetřováni na svobodě;

18) Marně čekáme na poctivé vypořádání se zločiny komunistického režimu; je skandální, když pachatelé zločinů proti lidskosti ve jménu „socialismu" unikají trestům a bývalí funkcionáři a přisluhovači minulého režimu mají lepší postavení v tomto státě než jejich oběti; k tomu bude zapotřebí vypracovat komplexní a podrobný plán očisty naší společnosti;

Tento program je součástí programu Národního sjednocení
v rámci senátních voleb r. 2004© 2010 Národní sjednocení | webmaster