/   Svátek má:
 

V Praze, dne 5. srpna 2012

Prohlášení NSJ k pražskému SABATU SODOMITŮ

V půli srpna v Praze zase proběhne festival tzv. Prague Pride. Co to je? Nic jiného než hanebná provokace sexuálních deviantů, sodomitů, mužů i žen, kteří chtějí svým povykem a grimasy v ulicích hlavního města zesměšnit a dehonestovat normální, Bohem lidu daný přirozený mravní řád. Svou sexuální zvráceností ostentativně útočí na samou podstatu života a slušnosti.

To, že se vůbec může něco takového dít, tak za to poděkujme současnému režimu liberální demokracie, jež je ovládaná sionistickou ideologií do naší vlasti importovanou zvenčí. A samozřejmě koryfejům české lžidemokracie, kteří mají svoje korýtka v naší vládě, ve vedení Magistrátu Prahy; dále pak můžeme děkovat parlamentním politickým stranám, poslancům Parlamentu ČR, a vlastně všem těm, kteří jsou takzvanými patrony – vlastně sponzory - této odporné zvrácenosti, včetně České televize.

Stále více se totalizující sionisty ovládané režimy, opírajíce se o státně-policejní aparát, mimo jiné používají tyto a podobné zvrácené akce také jako jakýsi lakmusový papírek, aby podle přirozené reakce normálního zdravého obyvatelstva ohodnotily stupeň aktuálního rozkladu obecné morálky, tj. ověřily si kvalitu své dosavadní činnosti. Současně také zjistily potencialitu případné obrany obyvatelstva a různých organizací, včetně církve, jakož i konkrétní lidi, kteří se exponují za práva normální lidské přirozenosti. Snahou sionistů je tyto lidi kriminalizovat. Tím, že se z různých režimních mediálních kanálech ozývají obavy z případných nepokojích v ulicích města, zastrašují se tak normální občané a návštěvníci Prahy. Výsledkem je fakt, že ubývají organizace a lidé, kteří jsou ochotni vnášet protesty, aktivně se zúčastňovat akcí na obranu svých přirozených práv proti provokujícím sexuálním deviantům.

Politická strana Národní sjednocení důrazně protestuje proti podobným „festivalům“ sexuální deviace, a také proti snahám státně policejní mašinérie dehonestovat či dokonce šikanovat autentickou pravicovou opozici.

Útok proti přirozenému lidskému řádu a tradiční křesťanské rodině byl odstartován v krvavé francouzské revoluci zednáři a jejich vůdci z řad židovských intelektuálů. V době převládajícího divokého ekonomického liberalismu v 19.století, zednáři jako „vymoženost“ v evropských zemích uzákonili rozvody manželských párů – sezdaných před Bohem v kostele - sekulárními soudy. Tady byla uštědřena první rána vedená na nejcitlivější místo lidské společnosti, na institut přirozené rodiny. Pak následovaly další údery, na něž církev i slušní lidé mimo ní nedokázali čelit adekvátní obranou. Obě světové války umožnily sionistům akcelerovat vývoj ve veřejném životě směrem proti tradiční rodině. Zednáři a jejich řídící orgány se chlubí, že dnešní postmoderní společnost prý osvobodila ženu. Opak je pravdou: Ženy byly zneužity k otroctví a k pošlapání své důstojnosti, byly zneužity pro cíle sionistů zlikvidovat tradiční rodinu a nastolit obecnou nemravnost s cílem rozložit křesťanskou společnost zevnitř. A je třeba říci, že svůj úkol sionisté znamenitě plní! Například se jim podařilo v očích veřejnosti natolik znehodnotit institut manželství, že např. v Praze se 50% ze sta uzavřených manželství v krátkosti rozvádí. Uzavřené manželství mezi mužem a ženou – to je třeba zdůraznit! – tvoří základní předpoklad pro rodinu, která je buňkou našeho národa. Jde o komplementární svazek muže a ženy v jejich přirozené hierarchii, za účelem plození a výchovy dětí. Důsledkem pozvolné likvidace těchto přirozených vazeb je fakt, že současná bílá rasa v Evropě i Americe, bez jejíhož hodnotového genetického a duchovního potenciálu by nebyla možná euroamerická civilizace v té technické a organizační úrovni, jak ji známe, apokalypticky vymírá. Národ stále více klesá do propasti Zla pohanství.

Jako beranidlo proti křesťanské kultuře, mravnosti, tradiční rodině a proti zachování tradičních společenských vazeb, používají přátelé kultury smrti prosazování homosexuality ve veřejnosti spojenou s bezuzdnou nemravností. Je snaha homosexualitu vštípit mladým lidem, udělat z ní módní trend, zapojit do toho tvůrčí umělce, film a apod. Až tento úkol bezezbytku splní, tj. až si lidé na homosexualitu dokonale zvyknou, asi jako na minisukně či interrupce, přijde na řadu další: tentokráte bude glorifikovaná – tak jako dneska homosexualita – pedofile. Položme si otázku: Byl by možný pochod sodomitů Prahou řekněme v 60.letech minulého století? Ani náhodou ne. Společnost musí být nejdříve dlouhodobě masírovaná sdělovacími prostředky, postupně vytvářet zvrácené mravní klima, včetně takzvané módy, v němž by zejména zmanipulovaní mladí lidé jako berani táhli na porážku za svými Herostraty.

Překvapující pro mnohé katolíky je postoj České biskupské konference, sdružující všechny biskupy v ČR. Ti by přece měli k sodomickým rejdům zaujmout ostře odsuzující stanovisko a nabádat své věřící ovečky k obraně křesťanských hodnot. Jsme ale svědky pravého opaku: Čeští biskupové proti „festivalu“ zvrácenosti nevydali ani pastýřský list, zbaběle zaujímají pozici „mrtvého brouka“, čímž neplní řádně svůj pastýřský úřad - svěřený jim Církví z milosti Ducha svatého – ve smyslu Nového Zákona, Petr 1, 5-1. Dokonce i Svatý otec Benedikt XVI. dne 21.5.2012 prohlásil: „…zlo chce ovládnout svět a je nezbytné vstoupit do boje proti němu.“ Oni, páni biskupové, vědí nejlépe, že vždy a na prvním místě jde o spásu duše. Tak ať nám, věřícím katolíkům, ale i sekulární veřejnosti, vysvětlí svoje uhejbáctví před Zlem! Vždyť oni jsou tu přece kvůli nám a pro nás, ne my kvůli nim!

Že biskupové katolické církve, kteří by měli v lidské společnosti hrát roli jakýchsi mravních prokurátorů, mlčí a dávají průchod Zlu, je jistě pro mnohé z nás bolestně překvapující. Za to ale dneska nikoho nepřekvapí, že všechny sekulární vlády v Evropě v obraně křesťanských hodnot a kultury selhaly a bez boje vyklízejí sionistům pole pro jejich zločinné plány. Nastala situace, kdy boj se Zlem za přirozenou lidskou mravnost naléhavě prochází každým jedincem zvlášť. Vězte, že v tomto boji nejsme sami!

Jedinou v tomto ohledu rozumnou vládou se zdá být vláda v Rusku, která ve veřejném životě při řešení sociálních, duchovních i mravních problémů klade značný důraz na pomoc Ruské pravoslavné církve. Dokázala to konkrétními činy: Rázným způsobem sionistům zatrhla jejich sodomické rejdy. Jaký to paradox: Konečně nadešel čas, kdy by Rusko mělo být naším vzorem!

V Praze 5.srpna 2012

Radek Rosenhöfer, místopředseda NSJ, Ladislav Malý, jednatel, pověřený předsednictvem NSJ© 2010 Národní sjednocení | webmaster